Morningstar Disclaimer

Här följer de allmänna villkoren för användning av Morningstars webbplats ('Webbplatsen'). Läs dem noggrant då de är förutsättningen för din användning av Webbplatsen. Morningstar förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, modifiera eller utöka dessa villkor utan att meddela dig i förväg. Genom att fortsätta att använda tjänsterna ger du ditt samtycke till att vara bunden av sådana eventuella ändringar av villkoren

1 .Vad du får göra


Du får:

(a) visa informationen på Webbplatsen och använda den för personligt bruk;

(b) göra enstaka utskrifter av sidor från Webbplatsen i den utsträckning som det rimligen kan behövas för din användning av Webbplatsen enligt ovan förutsatt att du inte vid något tillfälle gör något som listas under punkt 2.

2 .Vad du inte får göra


Du får enligt dessa villkor inte:

(a) systematiskt kopiera (genom utskrift på papper, lagring på disk eller annat sätt) stora delar av Webbplatsen;

(b) ta bort, ändra eller på något sätt dölja någonting på Webbplatsen, eller använda materialet på Webbplatsen på något annat sätt än vad som anges i dessa villkor

(c) infoga eller skapa hyperlänkar till Webbplatsen eller till något material på Webbplatsen; eller

(d) använda Webbplatsen eller något som görs tillängligt på Webbplatsen för att framställa någon typ av publikation eller på annat sätt tillhandahålla någon tjänst som konkurrerar med Webbplatsen (varken on-line eller via annat media); eller

(e) använda informationen i olagligt syfte; du skall alltid följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser

(f) Använda Morningstars information, eller del därav, för professionellt eller annat kommersiellt bruk

3. Ingen investeringsrådgivning


Du samtycker till att:

(a) den information som Morningstar tillhandahåller inte är investeringsråd och att det inte finns något på Webbplatsen som kan anses utgöra investeringsråd samt att inte behandla Webbplatsens innehåll som om det vore investeringsråd;

(b) Morningstar inte rekommenderar någon av de finansiella produkterna;

(c) Morningstar inte rekommenderar att du köper, säljer eller behåller någon av de finansiella produkterna; och

(d) ingenting på Webbplatsen skall tolkas som ett erbjudande eller en invitation att köpa eller sälja värdepapper via Morningstar

(e) den information som visas på Webbplatsen ibland inte passar just dig och att du inte bör fatta några investeringsbeslut utan att rådgöra med en kvalificerad ekonomisk rådgivare.

4. Målgrupp

Webbplatsen www.morningstar.se är endast riktad till användare i Sverige. All användning av Webbplatsen utanför Sverige sker därför helt på egen risk.

5. Personlig information

Morningstars användning av din personliga information styrs av Morningstars "Privacy Policy", som utgör en del av dessa användarvillkor.

6. Upphovsrätt och varumärken

6.1 All upphovsrätt och alla andra rättigheter till immateriell egendom (som t ex text, fotografier, andra bilder och ljud) på Webbplatsen antingen ägs av Morningstar eller licensieras till Morningstar av ägaren till rättigheterna för att användas av Morningstar på Webbplatsen. Du får endast använda Webbplatsen och materialet på Webbplatsen i enlighet med vad som anges i dessa villkor.

6.2 Webbplatsen innehåller varumärken, som bl a inkluderar Morningstars namn och logo och varumärkena Morningstar Style Box™, Morningstar Category™, Morningstar Rating™, Morningstar Portfolio™, Morningstar Portfolio X-Ray™, Morningstar Quicktake™. Alla varumärken på Webbplatsen tillhör Morningstar eller har licensierats till Morningstar av varumärkesägaren/-ägarna för användning på Webbplatsen. Du får inte kopiera eller använda dessa varumärken på något annat sätt än vad som anges i dessa villkor.

7. Ansvarsundandragande och -begränsning

7.1 Morningstar varken undandrar sig eller begränsar sitt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av Morningstar på grund av försummelse eller bedrägeri; detta gäller även annat ansvar som lagen föreskriver.

7.2 Underställt vad som anges i punkt 7.1 skall Morningstar under inga omständigheter (oavsett om orsaken är kontraktsbrott, försummelse, eller annat) vara ansvarig för (i) förlorad vinst, (ii) ideellt skadestånd eller skadestånd vid följdskada, (iii) förlorade försäljningsintäkter, (iv) förlorade intäkter, (v) förlorad goodwill, (vi) förlorad mjukvara eller data, (vii) förlorade affärstillfällen, (viii) förlorade möjligheter, (ix) förlust av datorutrustning, mjukvara eller data, (x) förlust av eller slöseri med företagslednings eller annan arbetskrafts tid, eller (xi) för några som helst indirekta skador eller följdskador, oavsett hur dessa skador uppkommit.

7.3 Underställt vad som anges i punkterna 7.1 och 7.2 skall Morningstars betalningsskyldighet till dig, oavsett om det gäller avtalsbrott eller annan kränkning, begränsas till maximalt 250 SEK.

8.Friskrivningsklausul

8.1 ALL INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN ÄR ENDAST FÖR ALLMÄN INFORMATION OCH SKALL INTE ANVÄNDAS SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR ATT FATTA INVESTERINGSBESLUT. WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLER INTE INVESTERINGSRÅD OCH INGET PÅ WEBBPLATSEN BÖR TOLKAS SOM INVESTERINGSRÅD. INNAN DU FATTAR NÅGOT INVESTERINGSBESLUT BÖR DU ALLTID RÅDFRÅGA EN KVALIFICERAD EKONOMISK RÅDGIVARE.

8.2 ÄVEN OM MORNINGSTAR GÖR SITT BÄSTA FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA RIKTIG OCH FULLSTÄNDIG INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN KAN VI INTE GARANTERA ATT SÅ ÄR FALLET. DU ANVÄNDER DÄRFÖR WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK, OCH MORNINGSTAR KAN INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU LIDER PÅ GRUND AV ATT DU ANVÄNDER INFORMATIONEN. DU BÖR SJÄLV KONTROLLERA RIKTIGHETEN OCH FULLSTÄNDIGHETEN I INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN.

8.3 Informationen på webbplatsen är inte anpassad för individuell användning, vilket gör att den kanske inte är lämplig för just dig och dina investeringsbeslut. Du bör rådfråga en ekonomisk rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut.

8.4 Webbplatsen innehåller reklam och länkar till externa webbplatser och till sidor som visas tillsammans med andra varumärken för att ge dig tillgång till information och tjänster som kan vara användbara och intressanta för dig. Morningstar varken stödjer dessa webbplatser eller godkänner innehållet, informationen, varorna eller tjänsterna som tillhandahålls där och kan inte påta sig något ansvar för förlust eller skada som du eventuellt orsakas på grund av att du använder dem.

8.5 Det är inte möjligt för Morningstar att utöva någon kontroll över säkerheten för den information som passerar via nätverket eller Tjänsten och inte heller över innehållet i informationen, och Morningstar frånsäger sig därför härmed allt ansvar för överföring eller mottagning av kränkande eller olaglig information, oavsett innehåll.

8.6 Morningstar påtar sig inte något ansvar för förlust eller skada som du eventuellt orsakas på grund av att du kommer i kontakt med innehåll på Webbplatsen som innehåller virus eller som uppsåtligen har förvanskats.

9. Webbplatsens tillgänglighet och uppdatering

9.1 Morningstar har rätt att, från tid till annan, göra avbrott i driften av Webbplatsen för reparation och underhåll och för att uppdatera eller uppgradera Webbplatsens innehåll och funktionalitet. Morningstar garanterar inte en oavbruten och felfri åtkomst till/användning av Webbplatsen och de webbplatser/webbsidor som är länkade till Webbplatsen.

9.2 Morningstar har rätt att, från tid till annan och efter eget gottfinnande, ändra Webbplatsens format och innehåll. Du bör klicka på uppdateringsknappen i din webbläsare varje gång du besöker Webbplatsen för att försäkra dig om att du kommer till den senaste versionen av Webbplatsen.

10. Frågor och klagomål

Om du har några frågor om Webbplatsen eller har klagomål som du vill framföra skall du skicka dem (inom 30 dagar från det att du först fick anledning att ställa frågan/framföra klagomålet) till:

Per Mattsson
Morningstar Sweden AB
per.mattsson@morningstar.se (länk)
Birger Jarlsgatan 32B, 114 29 Stockholm

11. Allmänt samt gällande lagstiftning

11.1 Dessa villkor utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser och framställningar som rör förhållandet mellan Morningstar och dess användare. Om det skulle visa sig att något av dessa villkor inte går att genomdriva skall detta inte påverka giltigheten av övriga villkor. Morningstar har rätt att uppskjuta genomdrivandet av sina rättigheter enligt dessa villkor utan att för den skull förlora dessa rättigheter. Du samtycker till att Morningstar har rätt att överlåta genomförandet av sina förpliktelser till en underleverantör eller överföra hela detta avtal eller någon/några av rättigheterna eller skyldigheterna enligt detta avtal utan att meddela dig i förväg.

11.2 Morningstar skall inte vara ansvarig inför dig för eventuellt brott mot villkoren i detta avtal, som har sitt ursprung i omständigheter som Morningstar rimligtvis inte kan råda över.

11.3 Villkoren i detta avtal skall underkastas svensk lagstiftning och tolkas i enlighet därmed och du samtycker till de svenska domstolarnas icke-exklusiva domsrätt.


Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,5 -0,5 -0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 0,2 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,5 -0,2 -0,3 11:30
New York (S&P 500)
0,0 0,0 -0,2 16:58
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,0 stängt
Moskva (RTS)
-1,3 -1,3 -1,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -1,8 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,6 -0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 0,8 1,0 15:05