Handelsbanken Realränte (A1 SEK)

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
122,73 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Senaste kursdatum
2019-11-13
ISIN
SE0003613124
Fondens startdatum
2010-10-29
Jämförelseindex
BBgBarc Gbl Infl Linked Sweden TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,70%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
0,5%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Mikael Rosell
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som i sina placeringar söker efterlikna indexet OMRX Real. Målsättningen är att ge avkastning som är skyddad mot framtida svensk inflation. Placering sker huvudsakligen i reala- och nominella statsobligationer samt statsskuldväxlar. Alla placeringar görs i SEK. Fonden får placera i obligationer och penningmarknadsinstrument med en genomsnittlig återstående räntebindningstid mellan 2-15 år. Upp till 100 % av fondförmögenheten får placeras i skuldförbindelser utgivna av svenska staten. Fondens medel kan också placeras i andelar i fonder och fondföretag som placerar i svenska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna i SEK. Placering kan också ske på konto i kreditinstitut. Placering kan även ske i derivatinstrument, bl.a. OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen inom de risker som durationsintervallet medger. Placeringarna i derivatinstrument kan inte påverka fondens risknivå i någon större grad.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 0,3%
1 månad -0,4%
3 månader -1,9%
1 år 1,3%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,7%
Sedan start 25,9%
Kursdatum: 2019-11-13
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
99,7%
Kort ränta
0,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31