Hur man jämför klimatmedvetna fonder

När det gäller hållbar investering finns det fler valmöjligheter för investerare än någonsin tidigare. Vi tittar på hur klimatfonderna jämför och om de levererar

Elizabeth Stuart 2021-04-22 | 10:41
Facebook Twitter LinkedIn

Magnifying glass

Lagstiftare världen över trappar upp insatserna för att bekämpa klimatförändringar och responsen från investeringsbranschen är ökad öppenhet och ambitiösare mål. FN:s klimatkonferens 2021 (COP) inleds den 1 november. På toppmötet samlas statschefer, klimatexperter och förhandlare för att komma överens om en gemensam handlingsplan för att bekämpa klimatförändring.

Morningstar har noga studerat investerares reaktioner och i december 2020 fanns det 400 värdepappersfonder och börshandlade fonder globalt med klimatförändring som huvudtema och sammanlagda förvaltade tillgångar på 177 miljarder USD. 2020 var ett viktigt utvecklingsår för gruppen av klimatfonder med hela 76 lanseringar globalt av fonder med ett klimatrelaterat mandat och tillgångarna nästan tredubblades på ett år.

Europa är den största och mest mångfacetterade gruppen med 282 klimatmedvetna fonder och 136 miljarder USD i tillgångar, följt av USA som har 42 fonder och 21 miljarder USD i tillgångar. I övriga världen är Kina den största marknaden med en andel på 17,1 miljarder USD. . 

comparing carbon climate funds

Vårt univers av klimatmedvetna fonder är indelade i fem ömsesidigt uteslutande undergrupper baserat på investeringsinriktning och -policy, diversifiering och sektorexponering: Lågt CO2, klimatmedvetenhet, klimatlösningar, gröna obligationer och grön energi/teknik 

 • Fossilsnåla fonder vill investera i företag med minskad koldioxidintensitet och/eller koldioxidavtryck i förhållande till ett referensindex.
 • Fonder för klimatmedvetenhet väljer eller har övervägande inriktning på företag som beaktar klimatförändring i sin verksamhetsstrategi och därför är bättre förberedda för övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
 • Fonder för klimatlösningar väljer endast företag som bidrar till övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom sina produkter och tjänster och som kommer att ha fördel av denna övergång. Dessa fonder är mindre diversifierade med övervägande inriktning på industri och teknik.
 • Fonder med inriktning mot grön energi/teknik investerar i företag som bidrar till eller underlättar övergången till grön energi. Dessa fonder är koncentrerade till industri- och tekniksektorerna.
 • Gröna obligationsfonder investerar i räntebärande värdepapper som finansierar projekt som underlättar övergången till en grön ekonomi.

climate fund bar charts

Vi analyserade vår fondlista efter typ av klimatstrategi för att fastställa hur de står sig i jämförelse med varandra och huruvida de levererar vad de påstår.

 • Koldioxidintensitet. Vi fann att 54 % av fonderna på vår lista som redovisade siffror för koldioxidintensitet visar en förbättring i förhållande till jämförelseindexet. Majoriteten av dessa är klimatmedvetena eller fossilsnåla fonder. I motsats till dessa uppvisade de flesta fonderna för klimatlösningar och grön energi/teknik högre värden för koldioxidintensitet än indexet.
 • Exponering mot fossila bränslen. Vi fann att över 80 % av fonderna för klimatmedvetenhet och över 70 % av fonderna för klimatlösningar hade lägre exponering mot fossila bränslen än indexet. Dock är det endast 52 % av fonderna för grön energi/teknik som har det.
 • Exponering mot olje- och gasproduktion. Den övervägande delen av fonderna i vår analys hade lägre exponering mot olje- och gasproducenter än referensen, och alla gröna obligationsfonder låg under referensen.
 • Exponering mot termiskt kol. De fossilsnåla uppvisade den lägsta nivån av exponering mot termiskt kol då närmare 80 % av dem överträffade jämförelseindexet. Omvänt var det bara 30 % av de gröna obligationsfonderna som överträffade detta index och omkring hälften av fonderna för grön energi/teknik hade hög exponering mot termiskt kol
 • Exponering mot koldioxidlösningar. Som väntat ger fonder för grön energi/teknik och klimatlösningar högst exponering mot koldioxidlösningar, men exponeringsnivån varierar kraftigt. I motsats till dessa var det bara omkring hälften av de fossilsnåla fonderna och ex-fossila bränslen som överträffade det globala jämförelseindexet.
 • CO2-risk. Fonder för klimatmedvetenhet och fossilsnåla fonder har de lägsta koldioxidriskvärdena. Å andra sidan tenderar fonder för klimatlösningar och grön energi/teknik att ha högre koldioxidrisk eftersom de tenderar att investera i mer diversifierade företag.

Vilka fonder är rätt för din portfölj?

Investerare som intresserar sig för klimatrelaterade risker kan söka sig till fossilsnåla fonder för att fasa ut koldioxid från portföljen. Vår analys visar att dessa inställningar ger bred och diversifierad exponering mot marknaden och därför är lämpliga som en del av portföljens kärnallokering.

Investerare med större riskaptit som betraktar klimatförändringar som en möjlighet till alfagenerering kan söka sig till strategier för klimatlösningar och grön energi/teknik. I början av 2021 såg dessa fonder en nedgång i värderingen jämfört med marknadens uppsving, vilket framhävde deras volatilitet och betonade vikten av försiktighet.

climste fund performance

 

Vi förväntar oss att se fler nya klimatmedvetna fonder, och konventionella fonder som ändrar inriktning till ett klimatmandat under de kommande månaderna för att hålla jämna steg med investeringsbranschens nettonollmål. När alltmer omfattande och rättvisande data efterfrågas från företagen kan vi förvänta oss att fonder med klimatrelaterade mandat blir tydligare i sitt uppdrag och kommer att ställas till svars inför investerare.

 

Read Morningstar's Sustainability Atlas

Klicka här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Elizabeth Stuart  is associate analyst, Sustainability Research, Morningstar Europe

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings