Ett gemensamt språk för hållbarhet

EU:s taxonomiförordning hjälper investerare och beslutsfattare att fatta mer välgrundade beslut om ESG-frågor.

Catherine Elliott 2021-10-21 | 9:03
Facebook Twitter LinkedIn

neon windfarms

EU:s taxonomi är en central del av EU:s bredare handlingsplan för hållbar finansiering, som syftar till att kanalisera kapitalflöden till hållbara investeringar samtidigt som finansiella risker hanteras, och den inleder en ny era för hållbara investeringar.

Enkelt uttryckt är taxonomiförordningen ett klassificeringsverktyg för att avgöra om en ekonomisk verksamhet är miljömässigt hållbar. Den hjälper investerare, företag och beslutsfattare att fatta mer välgrundade beslut genom att identifiera verksamheter som anses ge betydande bidrag till miljömålen och därmed bidra till att finansiera övergången till en mer hållbar ekonomi.

Genom att definiera vad som är "grönt" eller "hållbart" skapar EU:s taxonomi ett gemensamt språk för hållbarhet med strikta normer för att förhindra greenwashing. Detta görs genom att fastställa tröskelvärden för prestanda, som beskrivs i de "tekniska screeningkriterierna", som hjälper till att identifiera miljövänlig verksamhet.

Taxonomin är utan tvekan ett ambitiöst projekt och kommer att bidra till att ge rådgivare och investerare nya, mer fokuserade och konsekventa insikter om miljöprofilen och ambitionerna hos de emittenter som de överväger att investera i.

Vilka är taxonomins mål?

I taxonomiförordningen fastställs sex miljömål: begränsning av klimatförändringen, anpassning till klimatförändringen, vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi, förebyggande och kontroll av föroreningar samt biologisk mångfald och ekosystem.

Ekonomisk verksamhet som är berättigad till screening mot dessa mål definieras i de tekniska screeningkriterierna och bedöms utifrån tre huvudprinciper. För att anses vara hållbar måste en verksamhet:

I väsentlig grad bidra till minst ett av de sex miljömål som nämns ovan.

Inte göra någon betydande skada på något av de andra miljömålen (DNSH-kriterierna, Do No Significant Harm).

Uppfylla minimikraven för att undvika negativ påverkan på samhällsintressenter.

Både finansiella och icke-finansiella företag kommer att påverkas av taxonomin - finansmarknadsaktörer som erbjuder finansiella produkter i EU (inklusive tjänstepensionsgivare) och stora företag som redan måste lämna en icke-finansiell redogörelse enligt direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) kommer att behöva följa det nya klassificeringssystemet.

När träder förordningen i kraft?

Det har varit mycket diskussioner om när ändringarna kan förväntas, men följande datum har fastställts i de senaste versionerna av den viktigaste lagstiftningen.

Finansiella institut och icke-finansiella företag som omfattas av NFRD (Non-Financial Reporting Directive) kommer att vara skyldiga att rapportera om stödberättigande verksamhet (dvs. taxonomins stödberättigande) i början av 2022. Detta kommer att gälla de två första kraven i EU:s taxonomi, dvs. begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar.

Från och med 2023 måste icke-finansiella NFRD-företag börja rapportera sin egen anpassning till taxonomin. Finansiella institut behöver inte börja rapportera sin anpassning till taxonomin förrän från och med 2024, då de relativa 2023-rapporterade uppgifterna från de icke-finansiella företag som de har i sina portföljer och i sina böcker är tillgängliga.

Kriterierna för de återstående taxonomimålen - vatten, cirkulär ekonomi, förebyggande av föroreningar och biologisk mångfald - förväntas gälla från och med januari 2023.

(Eftersom de tekniska screeningkriterierna för varje miljömål fastställs i delegerade akter kan ovanstående datum sannolikt komma att ändras). 

Hur du förbereder dig för viktiga förändringar

Under en sådan övergångsperiod är det för hela branschen viktigt att förstå och ligga steget före viktiga förändringar.

Morningstar fortsätter att övervaka utvecklingen av EU-taxonomin när dess komponenter börjar träda i kraft, och tillsammans med Sustainalytics är Morningstar redo att stödja professionella finansiella tjänsteleverantörer under denna övergångsperiod med en branschledande uppsättning lösningar, inklusive en datalösning för EU-taxonomin och en Managed Portfolio Service.

För att ta reda på hur taxonomin sannolikt kommer att påverka dig och ditt företag, samt de senaste lösningarna från Morningstar, kan du ladda ner ett gratisexemplar av vår guide till EU-taxonomin här.

The article title and ingress was edited 22.10.2021 kl. 14:48 (edited from Norwegian to Swedish language).

Guide to the EU Taxonomy

Get the full report

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Catherine Elliott  is a content writer at Morningstar

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings