Ordlista

Alfa

Alfa mäter fondens faktiska utveckling jämfört med den förväntade utvecklingen baserat på risken mätt som beta. Ett positivt alfa indikerar att fondens utveckling har varit bättre än angivet av betavärdet. Ett negativt alfa indikerar att fondens utveckling har varit sämre än angivet av betavärdet. Alfavärdet som visas på Morningstar.se baseras på 36 månaders utveckling och anges i procent över ett år. Alfavärdet är beroende av två faktorer: 1) antagandet att marknadsrisken mätt av beta, är det enda nödvändiga riskmåttet och att 2) den linjära relationen mellan fondens utveckling och index utveckling, mätt genom R-kvadrat är hög. Alfa kan användas för att mäta det värdet fondens förvaltare tillför. Exempel: En fond har ett alfavärde på -1.83, ett betavärde på 0.97 och en R-kvadrat av 95. Det höga R-kvadrat värdet indikerar tillförlitligare alfa-och betavärden. Alfa av -1.83 indikerar att fonden gav 1.83% sämre utveckling än vad betavärdet förutsagt.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings