Ordlista

Style Box

Investeringsboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Investeringsboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav (mer info finns under "Om oss"). För aktiefonder redovisas på den vertikala axeln den genomsnittliga storleken på de bolag som ingår i portföljen baserat på aktiernas börsvärde, indelad i små bolag, medelstora bolag och stora bolag. På den horisontala axeln visas hur högt värderade de aktier som fonden äger i snitt är. Storleksmåttet utgår från portföljens viktade börsvärden och värderingen mäts som aktiernas viktade nyckeltal i relation till index (svenskt index för fonder som investerar i Sverige och världsindex för fonder med placeringar utomlands). Kombinationen av de vertikala och horisontala variablerna ger investeraren en bra överblick över fondens innehav och risknivå.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings