Ordlista

Värdepappersfond

En fond följer "Lag (1990:1114) om värdepappersfonder" och är en juridisk enhet där allmänheten har tillskjutit kapital, som investeras i aktier och andra finansiella instrument som är börsnoterade (med vissa undantag) samt med krav på diversifiering i många olika innehav.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings