Amerikanska aktier handlas till ovanlig rabatt

Marknadens nedgång öppnar upp dörren till att investera i undervärderade aktier. 

Dave Sekera, CFA 2022-06-17 | 11:10
Facebook Twitter LinkedIn

Value fish

Amerikanska aktier kan ha återhämtat sig efter en snabb visit på en björnmarknad, men enligt våra beräkningar förblir den breda aktiemarknaden väl i undervärderat territorium.

Per den 31 maj 2022 var priset/verkligt värde för en sammansättning av aktierna som täcks av vårt aktieanalytikerteam 0,87 gånger. Sedan 2011, på månadsbasis, har det bara varit ett fåtal andra tillfällen där marknaderna har handlats med så stor rabatt.

Den nuvarande nivån av undervärdering är den största rabatten till verkligt värde sedan nedstängningarna började i mars 2020 och tillväxtskräcken som fick aktier att rasa i december 2018.

Sett utifrån en längre period är det enda andra fallet när vårt pris/verkligt värde har sjunkit lägre hösten 2011, då det fanns oro för att den grekiska skuldkrisen skulle sprida sig till andra länder (Portugal, Italien och Spanien) – och att systemrisken från den europeiska statsskuldskrisen skulle sprida sig till det europeiska banksystemet.

Marknaderna var också nära denna nivå i mitten av 2015/början av 2016 när amerikanska aktier föll då den fallande ekonomiska tillväxten i Kina och sjunkande oljepriser tog ut sin rätt på marknadssentimentet.

1

 

Marknaderna var mycket volatila under maj, eftersom aktier föll under större delen av månaden och till och med slog till björnmarknadens territorium under intradagshandel den 20 maj. Men nästan omedelbart efter att ha slagit igenom den "officiella" björnmarknadsmarkören för en nedgång på 20% från deras topp, steg aktierna när fyndjägare dök upp.

Även om vi inte var förvånade över marknadsnedgången tidigare under året, eftersom marknaderna var övervärderade under året, tycker vi att pendeln har svängt för långt åt andra hållet. Vi tror att amerikanska aktier är betydligt undervärderade för långsiktiga investerare.

Vilka aktier är undervärderade?

I början av året noterade vi att värdekategorin var den mest attraktiva och att både kärn- och tillväxtaktier var övervärderade. Värdeaktier har hållit sig bäst under försäljningen då Morningstar US Value Index ökat med 0,97% hittills i maj. Merparten av försäljningen skedde inom tillväxtkategorin; Morningstar US Growth Index har rasat 28,39%. Morningstar US Core Index sjönk samtidigt 12,85%.

Enligt våra värderingar är tillväxtkategorin nu den mest undervärderade, handlas med 19% rabatt på vårt verkliga värde, följt av värdekategorin med 8% rabatt och sedan kärnaktier med 6% rabatt. Över kapitaliseringsnivåer fortsätter vi att se de bästa möjligheterna bland småbolagsaktier (19% rabatt), följt av stora bolag (13% rabatt) och medelstora aktier (11% rabatt).

2

Vad kommer hända under sommarmånaderna? 

Although we calculate the market remains undervalued for long-term investors, we also expect volatility will remain high over the next few months.

In our 2022 Outlook, we noted that there were four main headwinds the market would need to contend with this year. Any one of these headwinds is difficult enough for the markets to traverse – and right now we are in the midst of the convergence of all four playing out at the same time. It is unlikely that volatility will subside until the market gets better clarity over the next few months.

Slowing Rate of Economic Growth

We recently lowered our projection for economic growth in 2022 to a 3.0% increase in gross domestic product growth from 3.5%, and lowered our 2023 projection to 2.2% from 3.0%. However, while the economic growth rate may be slower, we continue to think that the probability of a near-term recession is relatively low.

Tightening Monetary Policy

Following the release of the minutes for the May 2022 Federal Reserve meeting, stocks rebounded sharply as investors perceived the minutes to be less hawkish than expected. The market continues to project that the Fed will increase the federal-funds rate by a half percent at each of the next two meetings. However, at that point, the Fed will be able re-evaluate its outlook for inflation and economic growth and determine its path for future rate hikes. If inflation subsides or the economy softens, the Fed could either slow or pause additional rate hikes. If inflation remains stubbornly high, then the Fed could maintain its 50-basis-point hikes.

Inflation Running Hot

In addition to lowering our forecast for economic growth, we also bumped up our forecast for inflation to a 5.2% increase in the personal consumption expenditure index from 4.5% this year. While the current rate of inflation remains high, we continue to project that inflation will begin to moderate in the second half of this year as supply chain disruptions ease and inflation runs up against high year-over-year comparisons. We forecast inflation will moderate further in 2023 and drop below 2%.

Rising Interest Rates

Since the start of the year, the yield on the 10-year US Treasury rose 1.42 percentage points to 2.93% as of May 31. While long-term interest rates are expected to rise further over the course of the year, the preponderance of the increase has already likely occurred. The next test for the bond market begins this month as the Fed begins to shrink its bond holdings. With the Fed no longer reinvesting the proceeds from bonds that mature, the bond market will have to absorb this additional amount of supply.

High-Quality Companies, Significant Discounts

Much of the selloff this year has been relatively indiscriminate in that even high-quality companies, such as those with Morningstar Economic Moat Ratings of wide, have declined.

Companies rated with wide economic moats are those with long-term durable competitive advantages that will allow them to generate excess returns over their cost of capital. These companies are best positioned to weather any potential economic disruptions and typically have the strongest pricing power.

There were eight wide-moat stocks whose Morningstar Ratings moved into 5-star territory. Of the 238 companies that we rate with a wide moat that trade on US exchanges, there are now 27 with a 5-star rating; at the end of 2021, there were only nine.

Även om vi beräknar att marknaden förblir undervärderad för långsiktiga investerare, förväntar vi oss också att volatiliteten kommer att förbli hög under de närmaste månaderna.

I vår 2022 Outlook noterade vi att det fanns fyra huvudsakliga motvindar som marknaden skulle behöva brottas med i år. Vilken som helst av dessa motvindar är svår nog för marknaderna att passera – och just nu är vi mitt i konvergensen av alla fyra som blåser samtidigt. Det är osannolikt att volatiliteten kommer att avta förrän marknaden får mer klarhet under de närmaste månaderna.

Dämpad ekonomisk tillväxt

 Vi sänkte nyligen vår prognos för ekonomisk tillväxt 2022 till en ökning med 3,0% i bruttonationalproduktstillväxten från 3,5% och sänkte vår prognose för 2023 till 2,2% från 3,0%. Men även om den ekonomiska tillväxten kan vara långsammare, fortsätter vi att tro att sannolikheten för en kortsiktig lågkonjunktur är relativt låg.

Åtstramning av penningpolitiken

Efter offentliggörandet av protokollet för Federal Reserve-mötet i maj 2022, återhämtade aktierna sig kraftigt då investerare uppfattade protokollet som mindre hökigt än väntat. Marknaden fortsätter att räkna med att Fed kommer att höja federal-funds-räntan med en halv procent vid vart och ett av de kommande två mötena. Men vid den tidpunkten kommer Fed att kunna omvärdera sina utsikter för inflation och ekonomisk tillväxt och bestämma vägen för framtida räntehöjningar. Om inflationen avtar eller ekonomin mjuknar kan Fed antingen bromsa eller pausa ytterligare räntehöjningar. Om inflationen förblir envist hög, kan Fed behålla sina höjningar på 50 punkter.

Inflationen går het

Förutom att sänka vår prognos för ekonomisk tillväxt, höjde vi också vår prognos för inflationen till en ökning på 5,2% i index för personlig konsumtion från 4,5% i år. Även om den nuvarande inflationstakten förblir hög, fortsätter vi att räkna med att inflationen kommer att börja dämpas under andra halvan av detta år eftersom störningar i leveranskedjan lättar och inflationen går upp mot höga jämförelser från år till år. Vi förutspår att inflationen kommer att dämpas ytterligare 2023 och sjunka till under 2%.

Stigande räntor

Sedan början av året har räntan på det 10-åriga amerikanska statsobligationen ökat med 1,42 procentenheter till 2,93% den 31 maj. Medan de långa räntorna förväntas stiga ytterligare under året, har sannolikt den största delen av ökningen redan skett. Nästa test för obligationsmarknaden börjar denna månad när Fed börjar krympa sina obligationsinnehav. Eftersom Fed inte längre återinvesterar intäkterna från obligationer som förfaller, kommer obligationsmarknaden att behöva absorbera denna extra mängd utbud.

Högkvalitativa företag, betydande rabatter

Mycket av försäljningen i år har varit relativt urskillningslös eftersom till och med högkvalitativa företag, som de med "bred" Morningstar Economic Moat Ratings, har minskat.

Företag rankade med breda ekonomiska vallgravar är de med långsiktigt varaktiga konkurrensfördelar som gör att de kan generera överavkastning över sin kapitalkostnad. Dessa företag är bäst positionerade för att klara av eventuella ekonomiska störningar och har vanligtvis den starkaste prissättningskraften.

Det fanns åtta bredgravaktier vars Morningstar-betyg flyttade till 5-stjärnigt territorium. Av de 238 företag som vi betygsätter med en bred vallgrav som handlas på amerikanska börser, finns det nu 27 med 5-stjärnigt betyg; i slutet av 2021 var det bara nio.

4

 

What to Do Now?

In these types of market environments, it is especially important for investors to have a plan that balances their long-term investment goals with their risk tolerances.

This plan should also allow for periodic rebalancing to increase equity allocations when valuations decline but also reduce exposure when valuations become overextended. Based on our view that the US equity market is undervalued, we think now is not the time to be reducing exposure but to be adding judiciously – especially in high-quality companies – based on your investment plan and goals.

6

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Dave Sekera, CFA  Dave Sekera, CFA, is chief U.S. market strategist for Morningstar.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar