Kommer aktiva ETF:er att ta Europa med storm?

Morningstars rapport Active ETFs in Europe: Small, Shy, and on the Rise visar att antalet tillgängliga aktivt förvaltade ETF:er växer. Kommer detta att fortsätta?

Christopher Johnson 2024-04-25 | 10:10
Facebook Twitter LinkedIn

Vanguard UK Main

Aktiva ETF:er fortsätter att utgöra ett blygsamt segment av det europeiska ETF-landskapet och står för cirka 2% av de totala tillgångarna.

Det är enligt uppgifter från Morningstar.

Det aktiva ETF-landskapet i Europa har dock upplevt en enorm tillväxt. Per den 31 mars 2024 visar Morningstars data att de 87 aktiva ETF:er som nu finns tillgängliga på kontinenten hade ackumulerat hela 33,8 miljarder euro i tillgångar.

Dessa resultat finns i Morningstars nya rapport, Active ETFs in Europe: Small, Shy, and on the Rise, skriven av Monika Calay, Mara Dobrescu, Francesco Paganelli och Jose Garcia-Zarate.

Rapporten följer upp spridningen av aktiva ETF:er, de ETF-hus som har de största tillgångarna och hur den europeiska marknaden för ETF:er skiljer sig från andra delar av världen.

Varför är ETF:er så populära?

ETF:er har ökat i popularitet eftersom de ses som ett lågkostnadsalternativ till dyra aktivt förvaltade fonder. Detta är ett tåg som aktiva förvaltare kan hoppa på för att bättre konkurrera mot vågen av passiva investeringsverktyg med låga kostnader, som har dragit bort tusentals kunder från det aktiva utrymmet - eller så hävdar vissa.

Det rullande tremånadersgenomsnittet för Morningstar Representative Cost Ex Transaction Fee (Annualised) för europeiska aktivt förvaltade ETF:er i Europa visar att en stadig minskning av avgifterna har ägt rum.

De representativa kostnaderna uppgick till 0,41 procent för ETF:er i mars 2013 men hade sjunkit till 0,28 procent i mars 2024, vilket visar att den europeiska ETF-marknaden vet att den måste erbjuda överkomliga kostnader för att vinna kunder.

 

Vilka typer av ETF:er köper investerare?

Aktivt förvaltade ETF:er utvecklades först inom tillgångsklassen räntebärande tillgångar, men nu går de flesta flödena till aktiestrategier. De flesta av dessa produkter har sett positiva nettoflöden under den efterföljande 12-månadersperioden fram till slutet av mars 2024 - på cirka 6,4 miljarder euro.

Även om europeiska aktivt förvaltade aktiefonder har drabbats av utflöden har aktiva aktie-ETF:er vänt den negativa trenden, med JP Morgans och Fidelitys forskningsförstärkta sortiment som fångar huvuddelen av inflödena.

Flödena till räntebärande aktiva ETFer under de senaste två åren har varit en blandad kompott. Flödena har till stor del drivits av den största obligationsfonden i kohorten: Pimco USD Short Maturity ETF. Denna fond upplevde mer än 1 miljard euro i utflöden enbart under november månad 2023, eftersom investerare taktiskt omfördelade bort från kortfristiga USD-räntor.

Under 2023 upplevde aktiva ETFer i det ultrakorta europeiska obligationsutrymmet, såsom Pimco Euro Short Maturity ETFJPM EUR Ultra Short Income ETF, och Franklin Euro Short Maturity ETF, utflöden. Samtidigt ökade nettoinflödet i fonder som investerar i längre löptider under samma period.

ETF:er utgör en tillväxtmöjlighet för aktiva förvaltare, men hittills har tillgångarna främst kanaliserats till ett fåtal emittenter, som J.P. Morgan, Pimco och Fidelity.


Aktie-ETF:er: Unga och blyga

På den amerikanska marknaden är det vanligt med ETF:er, men dessa är få och långt ifrån varandra i Europa. ARK:s debut på UCITS-marknaden i april 2024 bryter denna trend, men ARK verkar vara undantaget snarare än normen.

Medianen för en aktiv europeisk ETF som investerar i aktier har mer än 150 aktier i sin portfölj, tre fjärdedelar lanserades 2020 eller senare, och alla aktieinstrument har sitt säte på Irland, där de allra flesta integrerar ESG-faktorer i sina processer.

JPM:s och Fidelitys ETF:er består främst av regionspecifika teman och forskningsförstärkta strategier som har flera likheter, och de har relativt låga grundavgifter och en portföljkonstruktion som begränsas av jämförelseindex.

Sådana snäva begränsningar erbjuder en enklare ingång för investerare och de låga avgifterna gör dem mer konkurrenskraftiga. Den andra gruppen aktiva ETF:er omfattar mer nischade och dyra produkter som har lanserats under de senaste två åren. Till exempel AXA Biodiversity och Climate Equity strategier, eller JPMs US Value and Growth ETF:er. 

Aktiva ETF:er med flera tillgångsslag: Rätt tidpunkt?

Endast ett fåtal kapitalförvaltare har vågat sig på aktivt förvaltade multi-asset ETF:er. Morningstar anser att aktiva ETF:er med lägre kostnader kan ha en störande roll i investeringsutrymmet för multiasset. Våra analytiker hävdar att passiva strukturer inte har kunnat etablera sig på en arena som behöver aktiva tankeprocesser.

Fyra stora aktörer dominerar nu detta lilla fält. DWS ledde vägen genom att erbjuda två balanserade aktiva ETF-fonder för mer än ett decennium sedan. Under 2020 kom sedan BlackRock (vars aktiva ETF-produkter nyligen bytte namn till iShares) och därefter Vanguard.

Deras respektive sortiment har flera gemensamma nämnare och erbjuder en globalt diversifierad helhetslösning som spänner över flera tillgångsklasser, med strategiska uppdelningar av tillgångsklasser i enlighet med deras målrisk.

Det relativt låga priset på iShares och Vanguards sortiment utgör en stor fördel jämfört med traditionella blandfonder och gör dem potentiellt lockande.

Under tiden förvärvade Amundi i huvudsak sina multi-asset-produkter i Lyxor-affären. Men i många europeiska länder kommer utmaningen att komma från lokala aktörer som redan tillhandahåller multi-asset-produkter. De är starkt beroende av provisionsbaserade ersättningsmodeller och har därför små incitament att äventyra sitt befintliga fondutbud och de höga kostnader de tar ut för aktiva fonder.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Christopher Johnson  är datajournalist hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar