Vad högre inflation betyder för korrelationen mellan aktier och obligationer

De två tillgångarna rör sig vanligtvis mer parallellt under inflationsperioder, vilket gör det svårare för investerare att bygga väldiversifierade portföljer

Amy C. Arnott 2024-05-15 | 15:19
Facebook Twitter LinkedIn

stock and bond graphic

I vår nyligen publicerade rapport Diversification Landscape 2024 har Christine Benz, Karen Zaya och jag gjort en djupdykning i hur olika tillgångsslag har utvecklats under de senaste åren, hur korrelationer* har utvecklats och vad dessa förändringar innebär för investerare och finansiella rådgivare som försöker bygga väldiversifierade portföljer. Vi tittade också på korrelationstrender under perioder med stigande räntor, förhöjd inflation och ekonomiska recessioner.

Ett viktigt resultat: högre inflation leder vanligtvis till närmare kopplingar mellan aktier och obligationer, vilket minskar fördelen med att inkludera båda i en portfölj.

Den inflationsuppgång som inleddes i maj 2021 gjorde marknadsförhållandena mycket mer utmanande. Störningar i leveranskedjan, en stram arbetsmarknad, kriget i Ukraina och en stark ekonomisk tillväxt samverkade alla till att driva upp inflationen från tidigare gynnsamma nivåer. Den årliga förändringen i konsumentpriserna steg till över 7%i slutet av 2021 och nådde så högt som 9%i mitten av 2022. Inflationstrycket lättade under 2023, men inflationen låg kvar över Federal Reserves uttalade mål på 2%.

Den högre inflationen innebar en kraftig omsvängning från den tidigare regimen. Under större delen av de föregående 30 åren var förhållandena ovanligt gynnsamma ur ett inflationsperspektiv. Bortsett från en kortvarig ökning i mitten av 2000-talet hade inflationen i allmänhet legat långt under sitt långsiktiga historiska genomsnitt på cirka 3,2%.

En svalare inflation än genomsnittet skapade i sin tur nära nog idealiska förhållanden för korrelationer mellan aktier och obligationer. Eftersom inflationen i stort sett var en icke-fråga rörde sig aktier och obligationer i stort sett oberoende av varandra. Faktum är att de rullande treårskorrelationerna mellan aktier och obligationer genomgående var negativa (eller knappt över noll) från november 2000 till 2020.

En kraftig ökning av korrelationen

Med dessa förhållanden nu ett avlägset minne borde det inte komma som en överraskning att korrelationerna mellan aktier och obligationer har ökat kraftigt. Korrelationerna mellan aktier och obligationer gick in i positivt territorium 2021 och hoppade upp till 0,58 för helåret både 2022 och 2023.

Den senaste tidens uppgång i korrelationerna har varit ovanligt dramatisk men inte oöverträffad. Som jag diskuterade i min tidigare artikel har korrelationen mellan aktier och obligationer ofta varit positiv under flerårsperioder. Till exempel var de efterföljande treåriga korrelationskoefficienterna mellan de två tillgångsklasserna konsekvent över noll från augusti 1966 till augusti 1974. Korrelationen mellan aktier och obligationer var också genomgående positiv från oktober 1974 till slutet av 2000.

Vi tittade också på korrelationer under specifika perioder med högre inflation, vilket i allmänhet definieras som perioder då inflationen på årsbasis ökade med minst 5% och förblev hög under minst sex månader.**

Som framgår av tabellen nedan steg korrelationen mellan aktier och obligationer under vissa perioder, men inte under alla. Generellt sett ökade korrelationerna mest under perioder då inflationen var både hög (tvåsiffrig) och utdragen (minst tre år). Efter andra världskriget var inflationen ovanligt hög (till följd av att löne- och priskontrollerna under kriget avskaffades i kombination med att ett stort antal soldater kom hem), men uppgången i konsumentpriserna varade bara i ungefär ett år. På senare tid har den kraftiga ekonomiska tillväxten i Kina lett till stigande konsumentpriser under 2007 och 2008, men inflationen låg kvar under 6%och varade i mindre än ett år.

De mest dramatiska korrelationsuppgångarna ägde rum under perioderna februari 1966 till januari 1970 (drivet av låg arbetslöshet och kraftig ekonomisk tillväxt) och februari 1977 till mars 1980 (drivet av kraftigt stigande oljepriser, oljeembargot och relaterade prischocker samt expansiv penningpolitik). Korrelationerna hamnade i ett liknande intervall (0,26 respektive 0,28) under båda perioderna. Tack vare det snabbt skiftande landskapet för både räntor och inflation har den senaste tidens uppgång i korrelationerna mellan aktier och obligationer varit ännu mer uttalad.

Portföljimplikationer - bör du undvika obligationer?

Det finns ett par viktiga lärdomar att dra av dessa mönster. För det första har miljön för både inflation och räntor förändrats i grunden. Så länge utsikterna för inflationen och räntorna är osäkra kommer korrelationen mellan aktier och obligationer förmodligen att förbli högre än tidigare. Faktum är att korrelationen mellan aktier och medelfristiga statsobligationer låg på cirka 0,6 för den efterföljande 12-månadersperioden fram till och med den 30 april 2024.

Det betyder dock inte nödvändigtvis att investerare bör undvika obligationer. Aktier och obligationer tenderar att röra sig mer i tandem under inflationsperioder, men obligationer kan fortfarande ge betydande diversifieringsfördelar, samt spela en viktig roll för att ge ballast och minska risken på portföljnivå.

* Korrelation innebär att tillgångsklasser tenderar att röra sig i samma riktning

** Inflationsperioder baseras på de parametrar som beskrivs i Neville, H., Draaisma, T., Funnell, B., Harvey, C.R., & Van Hemert, O. 2021. “The Best Strategies for Inflationary Times.” ssrn.com/abstract=3813202.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Amy C. Arnott  Amy C. Arnott, CFA, is director of securities analysis for Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar