Inflöden till gröna fonder återvände 2024

Här är en titt på hur investerare styrde fondflödena i det europeiska hållbara fondlandskapet under de första fyra månaderna 2024.

Antje Schiffler 2024-06-18 | 9:14
Facebook Twitter LinkedIn

ESG

Hållbara fonder med säte i Europa noterade nettoinflöden under de första fyra månaderna 2024 efter att ett tufft 2023. Precis som på marknaden som helhet gynnades hållbara fonder av investerarnas aptit på räntestrategier, medan aktie- och blandfonderna gick miste om detta.

Det var dock bara fonder som faller under artikel 8 i SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) som tog in nya pengar. Artikel 8 omfattar "ljusgröna" fonder med fokus på miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Dessa fonder har noterat nettoinflöden på totalt 16,85 miljarder euro sedan årsskiftet, även om april blev negativ efter tre positiva månader. Preliminära uppgifter tyder på att även maj var en positiv månad för artikel 8-fonderna - de slutliga uppgifterna för maj publiceras senare i veckan.

Artikel 9-fonder, även kända som "mörkgröna" fonder, har hållbara investeringar som mål. De har haft utflöden fyra månader i rad, vilket innebär att nettoinlösen hittills i år uppgår till 7,13 miljarder euro, enligt Morningstar Direct.

Artikel 8- och artikel 9-fonderna omfattar öppna och börshandlade fonder. Penningmarknadsfonder, fond-i-fonder och matarfonder är undantagna. Fonder som inte har ESG-egenskaper kategoriseras som artikel 6 ("ej specificerad" i Morningstar Direct).

Det övergripande positiva sentimentet inom området hållbara investeringar återspeglas också i det europeiska fondlandskapet som helhet. Sammantaget tog fonder med säte i Europa in 67,1 miljarder euro under årets första fyra månader, med positiva nettoinflöden varje månad.

Kapitalflöden per SFDR-fondtyp: 1 år

SFDR fund flows

Källa: Morningstar Direct. Data per den 12 juni 2024.

Obligationsfonder med rekordstora inflöden

Artikel 8-fonder för räntebärande värdepapper samlade in 60,42 miljarder euro mellan januari och april, artikel 9-obligationsfonder 4,22 miljarder euro. Detta kan jämföras med nettoinflöden på 9 miljarder euro till artikel 6-fonder.

"De högre inflödena till artikel 8-obligationsfonder jämfört med artikel 6-obligationsfonder kan återspegla investerarnas förväntningar på att den utdragna räntemiljön kommer att gynna investment grade-obligationer, som vanligtvis ingår i ESG-fokuserade portföljer", säger Hortense Bioy, Global Head Sustainability Research på Morningstar.

I januari hade finansmarknaderna prisat in att Europeiska centralbanken skulle sänka styrräntan fem gånger under 2024, där den första sänkningen väntades under våren. Efter räntesänkningen tidigare under månaden väntas nu ytterligare en eller två sänkningar i år. ECB hade också höjt sin inflationsprognos, vilket dämpade förhoppningarna om en lättnad i penningpolitiken.

I artikel 9-fonder dämpades inflödena till räntebärande värdepapper - totalt 4,22 miljarder euro - av betydande inlösen från andra tillgångsslag, särskilt rekordsiffran på över 10 miljarder euro för aktiefonder.

Artikel 8-aktiefonder förlorar pengar

De "ljusgröna" aktiefonderna fortsatte också att kämpa med utflöden och noterade nettoutflöden på 19,52 miljarder euro under årets första fyra månader. Denna kategori har haft månatliga nettoinlösen sedan april 2023. Hittills i år har europeiska stora bolag varit den kategori som har drabbats av de största utflödena i absoluta tal. Däremot uppgick nettoinflödena till artikel 6-aktiefonder till totalt 41,77 miljarder euro.

Denna skillnad kom inte som någon överraskning för observatörer: "Det är troligt att vissa investerare har antagit en mer försiktig inställning till ESG-investeringar under det senaste året, efter 2022 års underprestation för ESG och ESG-strategier, delvis på grund av deras typiska undervikt i traditionella energibolag och övervikt i teknik och andra tillväxtsektorer", skrev Morningstars Bioy i januari 2024-rapporten "SFDR Article 8 and Article 9 Funds: Q4 in Review".

Många hållbara fonder är försiktiga med att investera i fossila bränslen, och Rysslands invasion av Ukraina har också drivit upp priserna på bolag inom försvarssektorn. Detta avspeglas i de index som följer dessa marknader: Morningstar Europe Sustainability Index tappade 16,79% under 2022, medan Morningstar Europe GR Index förluster begränsades till 11,11% (i euro).

Om man tittar på den senaste utvecklingen för dessa två Morningstar-index är bilden för 2024 annorlunda när det gäller utvecklingen: Morningstar Europe Sustainability Index har ökat med 10,87% (i euro) hittills i år, medan den bredare marknaden ligger något efter på +10,58% (data per den 12 juni).

Bioy påpekade också att ytterligare faktorer som greenwashing och den ständigt föränderliga regleringsmiljön tynger investerarnas efterfrågan på ESG-fonder. Vågen av omklassificering av fonder till artikel 8 eller 9 enligt SFDR i slutet av 2022 och andra frågor relaterade till genomförandet av förordningen har orsakat förvirring bland investerare och andra marknadsaktörer, sade hon.

ETF:er vinner marknadsandelar

Precis som på marknaden som helhet fortsätter passiva strategier att vinna marknadsandelar i SFDR-landskapet. Passiva strategier har tagit in 13,14 miljarder euro sedan årets början, och de totala tillgångarna i passiva fonder enligt artikel 8 och 9 uppgick till 683 miljarder euro i slutet av april.

Det mycket större aktiva SFDR-universumet (tillgångar på totalt 4 761 miljarder euro per den 30 april 2024) såg också positiva nettoinflöden till artikel 8-fonder (1,7 miljarder euro hittills i år). Aktivt förvaltade artikel 9-fonder, å andra sidan, drabbades av förluster på 7,78 miljarder euro mellan januari och april.

Ur ett organiskt tillväxtperspektiv hade artikel 8-fonderna en negativ organisk tillväxttakt på 0,08% för de senaste 12 månaderna i slutet av april. Artikel 9-fonderna hade däremot en negativ organisk tillväxt på 0,88%. De fonder som inte kategoriseras som artikel 8 eller artikel 9 enligt SFDR hade däremot en positiv genomsnittlig organisk tillväxttakt.

Morningstars hållbarhetsexperter publicerar kvartalsvisa kapitalflödesrapporter. Rapporten för Q2 2024 förväntas publiceras i slutet av juli.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Antje Schiffler  är redaktör för Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar