Portföljer med låg ESG-risk överpresterar i kristider

Marknadsmönster under tidigare kriser tyder på att minimering av ESG-risk är en bra idé

Valerio Baselli 2024-06-20 | 10:13
Facebook Twitter LinkedIn

Bird's eye shot of people in a square

Hållbara investeringar befinner sig vid ett vägskäl: Till följd av motreaktionen mot ESG hade hållbara aktiefonder sina första årliga nettoutflöden 2023, både i USA och i Europa.

Trots detta kan det vara för tidigt att säga farväl till hållbara investeringar. Under första kvartalet 2024 vände flödena till "ljusgröna" SFDR artikel 8-fonder uppåt i Europa, med 14 miljarder euro i nya pengar, visar data från Morningstar. Å andra sidan tappade de "mörkgröna" artikel 9-fonderna pengar för andra kvartalet i rad, med nettoutflöden på nästan 4 miljarder euro.

Detta tyder på att även om investeringarna i riktade ESG-insatser minskar, vill investerare fortfarande parkera tillgångar i fonder som utesluter högriskpapper.

Morningstar Sustainalytics har tillsammans med Natixis Investment Managers Solutions analyserat avkastnings- och riskbeteendet för tillgångar med olika ESG-riskklassificering. De fann att portföljer med låg ESG-risk vanligtvis uppvisar bättre rå och riskjusterad avkastning än portföljer med hög ESG-risk - och att de har bättre förmåga att motstå finansiella kriser.

ESG ger skydd mot nedgångar under marknadskriser

Sustainalytics använde Morningstar Directs scenarioanalysverktyg för att köra en serie stresstester på ESG-konstruerade portföljer under tre tidigare kriser: subprime-krisen 2007-09, den grekiska krisen 2010 och krisen med USA:s skuldtak 2011. I alla regioner och för alla tre scenarierna hade portföljerna med lägre ESG-risk bättre avkastning.

Detta beror sannolikt på att de faktorer som är gemensamma för portföljerna med låg ESG-risk avseende volatilitet, finansiell hälsa, osäkerhet i värderingen och ekonomiska förutsättningar skapar ett skydd på nedsidan under dessa mer negativa ekonomiska scenarier - vilket tyder på att portföljer med låg ESG-risk har en bättre förmåga att stå emot finansiella kriser.

Låg ESG-risk genererar bättre riskjusterad avkastning på lång sikt

En genomsnittlig avkastning över den undersökta perioden (december 2014-april 2023) visar att portföljer med lägre ESG-risk överträffar sina respektive regionala portföljer med hög ESG-risk i alla tre regioner när det gäller avkastning.

Genomsnittlig avkastning på årsbasis i olika regioner

 

Bar chart comparing returns of low and high ESG-risk portfolios

 

För att titta närmare på dessa avkastningar per region:

  • Europa har varit den mest konsekvent överpresterande regionen för portföljer med låg ESG-risk sedan januari 2015. Skillnaden mellan portföljerna med låg och hög ESG-risk har fortsatt att öka varje år i nästan fem år i rad, med undantag för en liten nedgång mellan november 2016 och januari 2017.
  • I Nordamerika verkar de två portföljerna handlas i mycket nära linje med varandra. En betydande överavkastning för portföljen med låg ESG-risk inträffade när marknaden sjönk 2015, men gapet minskade kort därefter och blev till och med negativt under en period när marknaden steg 2018.
  • För Asien och Stillahavsområdet var ESG-riskpremien stark under 2015, vilket gjorde att den kunde fortsätta att ge avkastning under andra år. I likhet med Europa bromsade strategin in från december 2017 till januari 2018, men återfick momentum fram till återhämtningen i samband med covid-19-försäljningen i mars 2020.
  • Denna extra avkastning var i allmänhet inte förknippad med högre risk. Diagrammet nedan visar att jämfört med portföljer med hög ESG-risk är standardavvikelserna för portföljer med låg ESG-risk antingen lägre, t.ex. i Europa, USA och Kanada, eller jämförbara, t.ex. i Asien och Stillahavsområdet.

Medan USA och Kanada hade en mindre positiv avkastningsskillnad i diagrammet ovan, är volatilitetsskillnaden som visas nedan mer betydande - vilket belyser det skydd på nedsidan som portföljer med låg ESG-risk erbjuder.

Genomsnittlig standardavvikelse på årsbasis i olika regioner

Standard deviations of low- and high ESG risk portfolios

Alla sektorer belönar inte låg ESG-risk

Resultaten visar att investeringar i portföljer med lägre ESG-risk är särskilt lönsamma inom sektorerna hälsovård, cykliska konsumentvaror, allmännyttiga tjänster och basmaterial, med en positiv avkastningsskillnad mellan portföljer med låg och hög ESG-risk i alla regioner. Lägre ESG-risk inom industrisektorn fungerar bra i Europa, men verkar ha ett neutralt utfall i USA och Kanada samt i Asien och Stillahavsområdet.

Inom tekniksektorn genererar låg ESG-risk en stark avkastning i Europa (upp 25,9% per år) och är något effektiv i Asien och Stillahavsområdet (upp 2,1%), men underpresterar sedan i USA och Kanada (ned 6,9%).

Kumulativ avkastningsskillnad per sektor mellan portföljer med låg respektive hög ESG-risk

Annualized return spread by sector

Detta kan bero på att stora amerikanska teknikföretag, som har presterat överlägset bäst under de senaste åren, faktiskt får dåliga resultat på ESG-mätningar: ESG-riskklassificeringen för stora namn som Amazon.com [AMZN], Meta [META], eller Alphabet [GOOG] klassificeras som hög. I de flesta fall beror detta på att bolagen har varit inblandade i kontroverser.

 

Hämta den fullständiga rapporten: ESG Risk Around the World

Klicka här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Alphabet Inc Class C186,78 USD-0,28Rating
Amazon.com Inc194,49 USD-0,29Rating
Meta Platforms Inc Class A498,87 USD-2,70Rating

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar