Fondbolagens Förening i förändring?

Det är praxis att ordföranden i Fondbolagens Förenings styrelse kommer från en av de fyra stora bankerna. Det finns ingen representant från något internationellt fondbolag, och inte heller någon som representerar fondspararna. Det kan vara dags för förändring.

Niklas Tell 2000-05-29 | 0:00
Facebook Twitter LinkedInSå här skriver Fondbolagens Förening på sin hemsida:

”Föreningen är en branschorganisation vars uppgift är att ta tillvara fondbolagens och fondspararnas gemensamma intressen.”

Det är något som föreningen gjort mycket bra i drygt 20 år. Ett bevis är det allt större fondsparandet bland den breda allmänheten. De förändringar som skett under senare år kan motivera förändringar även på styrelsenivå.

Inslaget av internationella fondbolag blir allt större i Sverige och det startas många nya (per definition små) fondbolag. Vissa frågor är naturligtvis gemensamma, men det kan finnas olika intressen hos olika typer av fondbolag. Det vill säga mellan stora och små fondbolag, mellan svenska och internationella. Hur viktiga olika frågor är kan naturligtvis även skilja sig mellan fondbolagen och fondspararna.

En bra mix som kan förbättras

Den nuvarande styrelsen är en bra mix i ett avseende. Representanterna kommer från både stora (bankerna) och små fondbolag. Ordföranden, som är den som leder styrelsens arbete, är dock (enligt praxis) fortfarande en representant från någon av storbankerna. Det kanske är dags att släppa in en ordförande från någon av de mindre aktörerna?

Det saknas fortfarande representation från de internationella fondbolagen, något som säkert kommer att förändras med tiden. De internationella bolagen är relativt nya som medlemmar. Ett internationellt inslag skulle kunna skapa en mer dynamisk debatt. Internationella styrelsemedlemmar är något som diskuterats under en längre tid i näringslivet i övrigt, och det skulle säkert kunna fungera även i fondbranschen.

Att det saknas representation från fondspararkollektivet är en svårare fråga. Fondbolagens Förening arbetar även i deras intresse, men det är fondbolagen som är medlemmar. En väg att få in synpunkter från fondspararna är att plocka in representanter i de arbetsgrupper som driver olika frågor. Representanter från fondspararna borde heller inte behövas. Varje fondbolag bör arbeta i fondspararnas intresse. Gör de inte det kommer de inte att få några kunder, vilket är en dålig affär.

Mycket arbete utanför styrelsen

Att det kan finnas förändringar att göra på styrelsenivå framstår som helt klart, åtminstone för en utomstående betraktare. Det ska dock tilläggas att mycket av det arbete som Fondbolagens Förening gör sker utanför styrelserummet.

Fakta om Fondbolagens Förening

Fondbolagens Förening bildades år 1979 för att främja fondverksamheten i Sverige. Föreningen är en branschorganisation vars uppgift är att ta tillvara fondbolagens och fondspararnas gemensamma intressen.

Som företrädare för branschen, remissinstans och aktiv opinionsbildande är det en viktig uppgift för föreningen att påverka politiker och andra beslutsfattare. Målet är att få funktionella, stabila och konkurrensneutrala regler för fondverksamheten i Sverige.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Niklas Tell

Niklas Tell  - Chefredaktör för svenska sajten 1999-2000 och därefter Editor-in-Chief för Morningstar i Europa. Driver numera den egna firman Tell Media Group.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar