Olika sätt att investera hållbart

Ökade krav att sparande via fonder ska vara hållbart har skapat flera olika sätt som både fondförvaltare och vanliga småsparare kan justera sin analys och urvalsprocess. Här är en summering.

Sara Silano 2020-12-03 | 16:22
Facebook Twitter LinkedIn

Sustainabiliy - Environmental, Social, Governance (ESG)

Växande problem både i vår miljö och ekonomi har ökat intresset att minska både slöseri och föroreningar. Förändringarna påverkar allt ifrån energikonsumtion till turism. Många försöker vara hållbara konsumenter, men går det verkligen att även vara en hållbar investerare?

Fonder som kallas "Hållbar" har blivit allt fler. I Sverige har antalet fördubblats på 12 månader. Globalt har förvaltat kapital i fonder som kallas ”Sustainable” eller liknande stigit brant och per 31 september 2020 var summan 1258 miljarder dollar, merparten i Europa. ”Överavkastning under första kvartalet har hjälpt till genom att minska farhågor hos investerare att högre värdering hos aktier i företag som anses mer hållbara skulle ge sämre resultatutveckling” säger Hortense Bioy, Morningstars chef för analys av hållbara investeringar i Europa.

Fondföretag har tävlat för att möte ökad efterfrågan, både genom att lansera nya hållbara fonder och genom att byta namn och placeringsbestämmelser hos gamla fonder. Men det växande utbudet kan vara förvirrande. Hur kan vi veta om en fond faktiskt är extra hållbar?

I Sverige har regeringen och fondbranschen reagerat genom att från januari 2018 införa speciella regler för den information som fonder ska ge om hållbarhet. I första hand ska förklaringarna ges i fondernas årsberättelser, enligt en bestämd struktur. Dessutom finns möjlighet att jämföra informationen via sajten Hållbarhetsprofilen.

Vad betyder hållbara investeringar

Mer generellt och abstrakt kan hållbara investeringar definieras som en långsiktig orienterad investeringsstrategi som integrerar miljömässiga, sociala och ägarrelaterade faktorer (ESG) i forsknings-, analys- och urvalsprocessen av värdepapper inom en investeringsportfölj.

Förkortningen ESG omfattar därför tre områden. Det första är miljö (Environment), som inkluderar klimatförändringar och koldioxidutsläpp, luft- och vattenföroreningar, biologisk mångfald, energieffektivitet, avfallshantering. Det andra är beteende mot anställda och kunder (Social), som inkluderar dataskydd och integritet, kön och mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsnormer och samhällsrelationer. Det tredje området är ägarstyrning (Governance) och täcker frågor som styrelsens sammansättning, mutor och korruption, ersättningar till ledningen, lobbyverksamhet och politiska bidrag.

Hur man identifierar hållbara fonder

Många kapitalförvaltare påstår att deras fonder är ansvarstagande: de beskrivs som fokuserade på hållbarhets-, påverkan-, eller miljö-, social- och styrningsfaktorer i prospektet eller andra lagstadgade uppgifter. Det finns olika lösningar i praktiken: vissa fonder tar hänsyn till ESG-faktorer i investeringsprocessen, medan andra (effektfonder) utöver ekonomisk avkastning försöker leverera en mätbar effekt på specifika frågor eller teman som könsdiversitet, koldioxidsnål utveckling eller samhällsutveckling. Slutligen är "Miljöfonder" strategier som investerar i miljöorienterade industrier som förnybar energi eller vatten.

sustainable investing

Exkluderande fonder: Strategier som väljer bort vissa branscher eller företag utesluter ofta de med tillverkning eller leveranser av till exempel kontroversiella vapen, kol och tobak. De kan också försöka reagera på vissa typer av beteende, till exempel kränkningar av de mänskliga rättigheterna och barnarbete.

Exhibit 2 

Makt via rösträtt: Fondförvaltare har en viktig roll i styrningen av börsföretag. ”förvaltningsekosystemet”. De representerar tillsammans en stor del av ägandet och har därmed makt att rösta på bolagsstämmor. De frågor som ofta tas upp är val av styrelseledamöter, lönepraxis och andra frågor, inklusive miljö och sociala. De kan även föra en dialog med företagsledningen och styrelseledamöter om bolagets styrning och andra frågor.

Hur man gör en ESG-riskkontroll

Risker och problem inom hållbarhet kan ge en stor ekonomisk påverkan. Morningstar Sustainability Rating ger insikter om hur väl företag i en portfölj hanterar risker inom hållbarhet både i förhållande till sina egen bransch och totalt sett. Betygen är baserade på ESG Risk Rating, tillhandahållen av Sustainalytics (ett dotterbolag till Morningstar), vilket är den mängd ESG-risk som finns kvar efter att ha beaktat företagens ESG-hanteringsaktiviteter.

Hållbarhetsbetygen ger fondsparare ett sätt att jämföra risktagande inom ESG. Betygen visar både nivån på risken hos de enskilda fonderna och ger möjlighet att hitta fonder med lägre risktagande inom ESG genom att välja fonder med 4 eller 5 glober.

ESG investing

 

Hur mycket bryr sig min förvaltare om hållbarhet?

Ett helt annat perspektiv än risktagande är hur stort engagemang förvaltarna hos ett fondföretag har för hållbarhet. Hur stora resurser i form av ett specialiserat team finns? Har ledningen beslutat om tydliga riktlinjer för hur rösträtten på bolagsstämmor ska användas? Morningstars analytiker har nyligen börjat utvärdera fondföretagens ESG-attityder, kallat ESG Engagement Level, och placerar dem på fyra nivåer: Leader, Advanced, Basic och Low. Fondföretag som utses till ”Leader” kännetecknas ofta av att hållbarhetssträvan är kärnan i företagets identitet. Morningstar tilldelar också ESG Engagement Level till enskilda fonder, med hjälp av analytikerns kvalitativa bedömning av i vilken utsträckning förvaltningen  tar hänsyn till ESG-faktorer. Dessa mätningar av engagemang gäller dock bara fonder som har Morningstar Analyst Rating.

Lär dig mer

Morningstar-webbplatser innehåller information på fondnivå, inklusive hållbarhetsbetyget och märkning med betyget Låg CO2-risk. Investerare kan också använda verktyget ESG-sökning. Idag har fondsparare större möjligheter än för några år sedan att kontrollera om förvaltningen hos ett fondbolag är anpassad till deras syn på hållbarhet.

Lär dig mer om ESG Commitment Level

Ladda ned rapporten

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar