Kan ESG-investeringar minska din risk?

Kan ESG-investeringar minska risken och öka avkastningen? En analys av de senaste fem åren antyder att svaret är ”Ja”

Dan Lefkovitz 2021-02-23 | 9:58
Facebook Twitter LinkedIn

esg

Under de senaste fem åren fram till slutet av 2020 noterade Morningstar UK Sustainability Index en genomsnittlig årlig avkastning på 5,7% jämfört med 4,6% för sin icke-hållbara motsvarighet, Morningstar UK Large-Mid Cap Index. Under de senaste sättningarna på marknaden som fjärde kvartalet 2018 eller första kvartalet 2020 sjönk ESG-index mindre än marknaden som helhet.

Storbritannien är inte ett unikt fall. Enligt en nyligen genomförd studie av nästan 70 Morningstar-index med inriktning mot marknader över hela världen mellan 2016 och 2020, ökade index som tog hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrande kriterier (ESG) avkastningen och minskade volatiliteten.

Hållbarhet på frammarsch

För hållbara investeringar var 2020 en milstolpe. Coronaviruspandemin och dess samhälleliga påverkan, den globala rörelsen för rättvisa mellan olika etniciteter och det pågående hotet om klimatförändringar var händelser som förstärkte förhållandet mellan investeringar och ESG-frågor. "Stakeholder Capitalism” (Intressentkapitalism) blev ett alltmer vanligt förekommande begrepp. Rekordmycket kapital flödade till ESG-fonder och tryckte upp de europeiska tillgångarna i ESG-fonder till över 1000 miljarder Euro enligt Morningstar-data.

Hur är det med avkastningen? En återkommande uppfattning är att ESG-baserad investering medför lägre avkastning. Ett annat vanligt antagande är att ESG-screening har lett till bra resultat nyligen eftersom de ofta premierar investeringar i tekniksektorn, som är den sektor som har varit ledande i marknaden och bort från energisektorn, den största eftersläparen.

Morningstar Indexes undersökning av våra olika varianter av index med ESG-screening visade att:

  • 52 av Morningstar 69 ESG-screenade index (75%) överträffade sina breda marknadsekvivalenter under 2020

  • 57 av 65 ESG-index (88%) överträffade sina breda marknadsekvivalenter de senaste fem åren fram till slutet av 2020

  • 59 av 65 ESG-index (91%) förlorade mindre än sina breda marknadsekvivalenter under nedåtgående marknader under de senaste fem åren, inklusive ”björnmarknaden” under första kvartalet 2020

  • ESG-överavkastning handlar inte bara om sektorexponering. Till exempel beror överavkastningen för Morningstar UK Sustainability Index de senaste fem åren på exponeringen på aktienivå, inte dess sektorvikter.

  • ESG-screening har i större del bidragit till ökad avkastning utanför USA än på den amerikanska marknaden.

Vad beträffar Storbritannien härrör överavkastningen för Morningstar UK Sustainability Index till övervikt i aktier som Diageo, AstraZeneca och Anglo American samt att undvika HSBC och British American Tobacco. Metodiken för indexet är anpassad till Morningstar Sustainability Rating (Hållbarhetsrating) för fonder. Andra indexfamiljer som studerats inkluderar Sustainability Leaders, Low Carbon Risk (metodologiskt anpassad till Morningstar Low Carbon Risk-beteckningen (CO2-mätaren)), Förnybar energi och index screenade på mångfald och inkluderingskriterier. Studien inkluderar en del utfallstestad avkastning, som bygger på historiska ESG-bedömningar. Nästan alla index utnyttjar analys på företagsnivå utförd av Sustainalytics, ett bolag inom Morningstarkoncernen som fokuserar på ESG-analys.

ESG globalt

Under de senaste åren har ESG-filter varit mer framgångsrika utanför USA. I Europa har aktier som Allianz, Novo Nordisk och ASML höjt Morningstars ESG-index. I Asien har Taiwan Semiconductor, Keyence och Alibaba bidragit till avkastningen. Samtidigt släpade Morningstar US Sustainability Index efter marknaden under både 2020 och den senaste femårsperioden trots övervikt i teknik och undervikt i energi. Några av de amerikanska marknadens senaste kursraketer, som Tesla, Amazon.com, Facebook och Alphabet, ingår inte i Morningstar US Sustainability Index på grund av deras (höga) ESG-risknivåer som bedömts av Sustainalytics.

Medan den relativa avkastningen förändras beroende på marknadsförhållandena, är ESG-indexens förmåga att dämpa nedgångar troligen mer bestående. Morningstar har observerat ett samband mellan ESG Risk och ekonomisk vallgrav (eller hållbar konkurrensfördel) vilket bidrar till bolagets motståndskraft. Företag med ekonomiska vallgravar tenderar att ha lägre ESG-risk och även lägre volatilitet. Morningstars ESG-index tenderar att gå ned mindre vid sättningar i marknaden vilket bidrog till att indexen gick bättre än marknaden under tider som första kvartalet 2020 eller fjärde kvartalet 2018.

Sammantaget bör Morningstars ESG-index risk/avkastningsprofil lugna investerare som är oroliga för att behöva offra avkastning, vilket ofta är förknippat ESG-investeringar. Resultaten stöder också uppfattningen att ESG-frågor utgör materiella finansiella risker.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is Strategist, Indexes Product Management. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar