Hur mycket behöver du för att gå i pension?

Det är inte en lätt fråga eftersom det beror på många faktorer, men det finns variabler som man kan anpassa sig efter och som kommer att ha en stor effekt på framgången eller misslyckandet med en pensionsplan.

Fernando Luque 2021-09-23 | 8:01
Facebook Twitter LinkedIn

boat sailing on pound notes

När vi förbereder oss för vår framtida pension spenderar många av oss timmar på att studera den optimala portföljallokeringen, de olika investeringsalternativen, möjlig uttagshastighet etc.

Det finns dock ett annat mått som ofta får mindre uppmärksamhet, trots att det är en mycket mer avgörande faktor för att kunna gå i pension när vi vill samt under de ekonomiska förhållanden vi skulle vilja: nämligen hur mycket pengar vi måste spara för att möta det stadiet av livet.

En forskningsstudie utförd av Fidelity Investments i USA har undersökt denna fråga. Deras studie tyder på att investerare rimligen skulle kunna rikta in sig på ett pensionspott som uppgår till 10 gånger deras slutlöner vid 67 års ålder. Vid 35 års ålder bör investerare sträva efter att ha avsatt en pensionspott motsvarande 2 gånger deras nuvarande löner, som sedan eskalerar till 4 gånger nuvarande lön vid 45 års ålder och 7 gånger lönen vid 55 års ålder.

Detta är förvisso en bra utgångspunkt, men sanningen är att det är väldigt svårt att veta hur mycket vi behöver spara för att kunna leva den pension vi eftersträvar då det beror på många olika faktorer, några av dem personliga och andra inte. I princip beror svaret på hur nära vi är pensionen. Svaret på denna frågan innebär inte samma grad av osäkerhet för en 30-årig man eller kvinna som det gör för en 60-årig person som mer eller mindre vet hur mycket han eller hon kommer att spendera i pension.

Människor närmre pensionen har bättre koll på hur de spenderar sina pengar samt hur mycket de spenderar varje månad och kan extrapolera detta för sina kommande år. Inköpen och utgifterna för en person i 40-årsåldern är inte densamma som för en person i 60-årsåldern. Utgifterna för bostäder, fritid, (om du har barn), etc. förändras drastiskt med åldern.

David Blanchett, chef för pensionsanalys på Morningstar's Investment Management, har gjort en del studier om utvecklingen av pensionsutgifter (Estimating the True Cost of Retirement). Han kallar det "pensionsutgifternas leende". Den grundläggande slutsatsen är att människor tenderar att spendera mycket tidigt i pensionen. Detta då det finns en viss uppdämd efterfrågan på att resa och dra nytta av nyfunnen fritid. I mellanåren av pensionen avtar utgifterna något. Hälsan är fortfarande bra, men pensionärer kanske bara inte reser lika mycket och kanske inte äter lika mycket ute och så vidare. Och sedan visar hans forskning att utgifterna tenderar att öka senare i livet.

Bland de variabler som man kan eller bör anpassa och som har en stor inverkan på framgången eller misslyckandet med sin pensionsplan, menar Christine Benz, chef för Morningstars Personal Finance, på följande.

För det första inkomstersättningsgraden: generellt sett kommer höginkomsttagare och de med höga sparkvoter att behöva ersätta en lägre andel av sina arbetsinkomster när de så småningom går i pension än låginkomsttagare med lägre sparkvoter.

För det andra, pensionsåldern: att vara villig att arbeta längre, förutsatt att du har möjlighet till det, kan bidra till vissa fördelar: den person som går i pension senare kan fortsätta att öka sina besparingar, samtidigt som socialförsäkringsförmånerna ökar och portföljuttagen minskar. Alla dessa tre steg kan ha en kraftfull effekt på en portföljs prestation.

För det tredje, den förväntade livslängden: att veta din egen förväntade livslängd är den svåraste parametern av dom alla, men det är värt att tänka igenom med hänsyn till variabler som personlig hälsa och din familjs livslängd.

För det fjärde, den förväntade avkastningen: Vid denna tidpunkt rekommenderar Benz att vara konservativ, särskilt om portföljen har en stor mängd obligationer eftersom avkastningen på den delen av portföljen sannolikt kommer att vara låg i en lågräntemiljö (och med möjlighet till stigande räntor). Observera också att den här avkastningen kan variera beroende på hur allokeringen av ditt innehav i din portfölj ändras. Vanligtvis kommer din risknivå att minska ju närmre du kommer pensionen, och därför kommer den förväntade avkastningen från din portfölj i princip också att minska.

För det femte, sparräntan: Benz påpekar att denna variabel "kommer att vara en större svängfaktor om du befinner dig i ett tidigare skede av din sparkarriär och därmed har mer tid att dra nytta av ränta-på-ränta effekten". – Äldre personer som vill ta igen ett sparunderskott kommer att behöva öka sina besparingar avsevärt för att uppnå sina mål; däremot kommer dem att förbättra sina chanser att uppnå sina mål om de är villiga att skjuta upp pensionsåldern och / eller minska sina planerade utgifter per år under pensionen".

Slutligen kommer de pengar du behöver spara i pension också att bero på uttagshastighet, det vill säga den procentandel av ditt sparande du behöver använda varje år i pension. Traditionellt har finansiella rådgivare använt en årlig fast uttagsgrad på 4%, men många studier tyder på att man kan vara mer flexibel.

Det stora okända: den allmänna pensionen

En annan faktor är osäkerheten kring de allmänna pensionen. Osäkerheten om vad vi kommer att få från staten som allmän pension kommer att variera mycket beroende på hur många år vi har kvar innan vi går i pension. Den gemensamma trenden i många länder är inte bara att höja pensionsåldern utan också att man måste arbeta allt fler år för att få samma pension. 

Med allt detta sagt finns det en faktor som har en viktig inverkan på slutresultatet: den ålder då du börjar spara till pensionen. Ju tidigare du börjar, desto mindre ansträngning måste du göra. Så det bästa rådet här är att börja spara så snart som möjligt.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar