Morningstars fondbetyg under luppen

Morningstars fondbetyg har varit effektiva för att sortera fonder baserat på framtida resultat, även om möjligheter till förbättringar kvarstår. Här granskar vi fyra vanliga betyg. 

Jeffrey Ptak 2022-07-20 | 8:00
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar har genomfört en studie som analyserar prestandan för våra fondklassificeringssystem. Dessa klassificeringssystem inkluderar Morningstar Rating (det vill säga "stjärnbetyget"), Morningstar Analyst Rating, Morningstar Quantitative Rating och Morningstar Sustainability Rating.

Vi fann att dessa betyg totalt sett har gjort ett bra jobb med att sortera fonder baserat på framtida resultat. Högre rankade fonder var mer benägna att överleva och överträffa under efterföljande horisonter, medan lägre rankade fonder var mer sannolikt att släpa efter eller gå i graven. Även om detta är uppmuntrande finns det också möjligheter till förbättringar.

Morningstars fondbetyg

Även om betygen har flera likheter finns det även skillnader värda att notera. Stjärnbetyget är bakåtblickande, medan analytikerbetyget och kvantitativa betyget är framåtblickande; stjärnbetyget och kvantitativa betyget är kvantitativa till sin natur, medan de andra klassificeringssystemen bygger på analytikers kvalitativa bedömningar; och hållbarhetsbetygets primära mål är att ange hur mycket materiellt icke förvaltade ESG-risk fonder innehar, inte att förutsäga deras framtida resultat.

Ändå vet vi att investerare tenderar att använda dessa klassificeringssystem för att uppnå bättre ekonomiska resultat. Därför bedömde vi om betygen tenderade att sortera fonder baserat på deras framtida resultat.

Vad vi fann

I allmänhet fann vi att stjärnbetyget, Morningstar Analyst Rating och Morningstar Quantitative Rating var effektiva för att sortera fonder baserat på deras framtida resultat. Högre rankade fonder var mer sannolikt att överleva och prestera bättre än lägre rankade fonder, även om detta var mer uttalat när det mättes mot kategorigenomsnittet än mot det kostnadslösa jämförelseindexet. Hållbarhetsbetygets prestanda var blandad, men det mättes över en relativt kort tidshorisont.

Vi granskar varje klassificeringssystem nedan.

Morningstar Rating ("stjärnbetyg")

I vår analys fann vi att stjärnbetyget effektivt sorterade fonder baserat på deras framtida resultat, med högre rankade fonder som är mycket sannolika att överleva och överträffa genomsnittliga jämförbara fonder än lägre rankade fonder. Det är uppenbart i diagrammet nedan, som visar den efterföljande genomsnittliga årliga överavkastningen för fonder i varje betygskohort kontra deras genomsnittliga motsvarigheter till och med den 28 februari 2022.

Stjärnbetyg

Stjärnbetyget lyckas, trots att det mött motgångar på kort sikt, bra med att sortera fonder över rullande tre-, fem och tio-årsperioder. Detta gäller både vid jämförelse mot kategorimotsvarigheter och fondernas jämförelseindex.  

Sammanfattningsvis kan man säga att högt rankade fonder hade 2 till 3 gånger större chans att lyckas än lägre rankade fonder. Och en stor anledning till att de lyckades oftare är för att de överlevde medan lägre rankade fonder lades ned i massor, som visas i dödstalsdiagrammet nedan. 

nedlagda fonder

Fonder som hade 5-stjärniga betyg den 28 februari 2012 var nästan 4 gånger mer sannolika att ha 4- eller 5-stjärniga betyg den 28 februari 2022 än fonder som började med 1-stjärnigt betyg. Faktum är att nästan 80% av fonder som började med ett 1-stjärnigt betyg avslutade 10-årsperioden med ett 1- eller 2-stjärnigt betyg eller lades ned innan slutet av perioden. 

Morningstar Analyst Rating

Vi fann också att analytikerbetyget effektivt har sorterat fonder baserat på framtida resultat. Högre rankade fonder var mer sannolika att överleva och överträffa, medan lägre rankade fonder var mer benägna att släpa efter eller läggas ned, även om denna effekt var mindre stark mätt mot kategoriindex. Värt att komma ihåg är dock att Morningstar endast täcker ett visst antal fonder, vilket innebär att betyget endast kan ges ut till en begränsad mäng fonder. Vanligtvis är dessa fonder stora till storleken och har funnits under en relativt lång tid. 

Vi utvärderade också det riskjusterade resultatet för fonder som tilldelats analytikerbetyg. I den här analysen beräknade vi framgångskvoten för CAPM alfa – det vill säga andelen rankade fonder som startade en period, överlevde till slutet och genererade positiv alfa kontra deras tilldelade kategoriindex – över betygskohorterna. Vi fann att medaljörerna lyckades ungefär en och en halv gånger så ofta under de avslutande perioderna.

analyst rating

Morningstar Quantitative Rating

Morningstars kvantitativa betyg för fonder använder algoritmiska tekniker för att sluta sig till det betyg som en analytiker för förvaltare skulle ge en fond om en analytiker täckte den. Det gör det genom att studera sambandet mellan analytikers tendenser till betygsgivning och egenskaperna hos de fonder som de tilldelar dessa betyg till. Fonder kan inte både ha ett analytikerbetyg och ett kvantitativt betyg. Vi tilldelar analytikerbetyg till fonder som analytiker täcker och kvantitativa betyg till dem de inte täcker.

Även om det kvantitativa betyget fortfarande är relativt nytt, då det lanserades först 2017, har de tidiga resultaten varit uppmuntrande. Det har gjort ett bra jobb med att sortera fonder baserat på deras framtida resultat, som visas i diagrammet nedan.

kvantitativt betyg

Det är värt att notera att en av anledningarna till att Analyst Rating och Quantitative Rating har lyckats väl med att sortera fonder baserat på framtida resultat är att avgifter spelar en viktig roll i varje metod. Ju dyrare en fond är, desto lägre blir sannolikt betyget och vice versa. Vi anser att detta är en funktion, inte en bugg, i varje klassificeringssystem, eftersom vår forskning har funnit att avgifter är en av de mest prediktiva variablerna av alla.

Morningstar Sustainability Rating

Slutligen bedömde vi resultatet av Morningstars hållbarhetsbetyg. Till skillnad från de andra klassificeringssystemen är Sustainability Ratings primära mål inte att sortera fonder baserat på framtida resultat. Snarare syftar det till att beteckna hur mycket materiell ohanterad ESG-risk en fonds innehav har jämfört med andra liknande fonder.

Hållbarhetsbetygetn är fortfarande relativt ny – den nuvarande metoden rullades ut 2019. Av den anledningen är det svårt att dra säkra slutsatser om hur väl hållbarhetsbetyget har sorterat fonder baserat på framtida resultat. Ändå är det värt att bedöma dess framgång hittills.

Även om hållbarhetsbetyget har lyckats väl med att sortera fonder nyligen, har fonder med högre betyg (det vill säga lägre ESG-risk) inte överträffat sina genomsnittliga jämförbara fonder med större marginaler än lägre rankade fonder sedan starten. Som sagt, det finns inga bevis för att investerare som har försökt minimera ESG-risker har straffats i form av lägre avkastning, eftersom resultatet var ganska lika över betygsintervallet.

ESG

Utrymme för förbättring

Trots att betygen överlag visat sig fungera bra utifrån deras syfte finns det alltid utrymme för förbättring. Stjärnbetyget har exempelvis verkligen halklat efter på kort sikt, med lågt värderade fonder som presterat bättre än fonder med fler stjärnor. 

Stjärnbetyget tenderar att sortera bäst när marknaderna trendar högre, men har visat sig vara sämre i övergående marknadssentiment. Detta är en begränsning av ett betygssystem som helt och hållet är baserat på tidigare resultat, vilket förklarar varför vi betraktar stjärnbetyget som en utgångspunkt för jämförelse, inte ett allt-i-ett verktyg när det gäller val av fond. 

Det framåtblickande analytikerbetyget och det kvantitativa betyget har generellt sett funkat. Ändå har guld-, silver- och bronsklassade fonder inte i genomsnitt överträffat sina tilldelade jämförelseindex. Detta lämnar utrymme för förbättringar, eftersom dessa betygssystem inte bara strävar efter att sortera väl baserat på framtida resultat utan också att reservera de högsta betygen för aktiva fonder som slår sina marknadsindex över en hel marknadscykel. Hittills har de inte uppfyllt det kriteriet.

Gällande hållbarhetsbetyget finns det en möjlighet att ytterligare förfina hur vi presenterar hållbarhetsbetyget för investerare, särskilt för dem som kan se det som en förutsägelse av framtida resultat. Även om det är sant att hållbarhetsbetyget inte avser att förutsäga hur fonder kommer att prestera i framtiden, har det förekommit en betydande debatt om förhållandet mellan väsentlig ohanterad ESG-risk (vilket betyget anger) och framtida avkastning. Vissa tror att minimering av denna risk kan leda till högreavkastning. Men resultaten  är blandade. Detta är uppmuntrande i den mån det indikerar att engagerade ESG-investerare inte ådrar sig lägre avkastning. Men det väcker också frågor om huruvida minimering av ESG-risken kommer att löna sig i form av en avkastning över genomsnittet.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jeffrey Ptak  Head of Manager Research

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar