Har du koll på din valutarisk?

När man investerar i fonder är sannolikheten stor att man har en exponering mot andra valutor än den svenska kronan. Hur det kan påverka fondernas utveckling får du reda på här. 

Johanna Englundh 2022-09-01 | 8:30
Facebook Twitter LinkedIn

dollar studsar på jordglob

Att investera i fonder som inte bara innehåller svenska aktier eller värdepapper är vanligt, den fondtyp som mest pengar i Sverige ligger placerat i är globalfonder. När man sparar i fonder som placerar utomlands investerar man också i en annan valuta, vilket kan påverka ens avkastning. Fondens utveckling kommer nämligen även beror på hur de utländska valutorna har utvecklats gentemot den svenska kronan. Med tanke på hur dollarn har stärkts gentemot den svenska kronan under året är det hög tid att dyka lite djupare i hur det påverkar oss fondsparare.  

Nyhetsflödet under 2022 har varit fullpackat med dramatiska händelser. Ett återkommande tema har även varit valutakurser, och hur den svenska kronan har försvagats. Bland annat konstaterades det mot slutet på augusti att en dollar aldrig varit så dyr, mätt i kronor, som den är nu på över 20 år. I skrivande stund kostar 1 dollar ungefär 10,69 kronor, för ett år sedan kostade 1 dollar 8,62 kronor. Det är således en prisökning med 24%. 

Varför måste man tänka på valuta också? 

Hur valutarörelser påverkar fondsparandet kan kännas som ännu en jobbig sak att hålla koll på. Men en fonds avkastning rapporteras vanligtvis i svenska kronor här i Sverige, oavsett vart i världen fonden investerar. Samtidigt rapporteras börsindexens utveckling vanligtvis i lokal valuta i media. Därmed kan utvecklingen på en USA-fond som säljs i Sverige och ett amerikanskt börsindex skilja sig mycket, vilket kan skapa förvirring.

Trots att de fokuserar på samma marknad (USA) kommer avkastningen alltså se olika ut, eftersom en redovisas i kronor och den andra i dollar. Om dollarn faller gentemot kronan blir värdeutvecklingen för en USA-fond, mätt i kronor, lägre än motsvarande utveckling beräknad i dollar. Detta samband gäller även om dollarn stärks mot kronan – då blir utvecklingen större i kronor.

Exempel hur valutarörelser kan påverka avkastning

För att illustrera detta samband har jag tagit fram diagrammet nedan. Den visar utvecklingen på världsindexet Morningstar Global, som har en betydande dollarexponering då över hälften av innehaven är amerikanska. Totalt står amerikanska aktier för 60% av innehaven i en genomsnittlig globalfond för tillfället.

I diagrammet kan vi se hur indexets utveckling i dollar respektive kronor har sett ut de senaste tio åren. Utvecklingen går sedan att jämföra med hur de olika valutorna har utvecklats under samma period i tabellen som följer. 

 

 

 

Om vi kollar på exempelvis 2014 ser vi att indexet avkastade cirka +4 procent i dollar, medan resultatet i svenska kronor var betydligt bättre, hela 27 procent upp. Dollarn stärktes med 20 procent under detta år, vilket förklarar en stor del av skillnaden. Däremot var det inte lika kul som svensk globalfondsparare 2017, då dollarn försvagades 10 procent. I diagrammet ser vi att Morningstar Global-indexet steg 24 procent i dollar, men endast 12 procent i kronor under 2017.

Hur hänger valutarörelser ihop med en fond egentligen? 

Det kan kännas konstigt att en starkare dollar är positivt för utvecklingen av din global-, eller USA-fond. Men det beror på detta:

Vi föreställer oss att din fondförvaltare har hittat ett spännande företag och köper aktier i bolaget. Kursen är 10 dollar och en dollar kostar för tillfället 9 kronor, då kostar varje aktie 90 kronor. Ett år senare bestämmer sig förvaltaren att sälja aktien till samma kurs, 10 dollar. Men dollarn har under året stigit till 10 kronor – alltså har värdet på aktien stigit till 100 kronor. Du som sparare har därmed gjort en vinst på 10 kronor per aktie, utan att aktiekursen har förändrats. Hela värdeökningen beror på förändringen i valutakursen. Det omvända gäller såklart om dollarkursen istället hade fallit under perioden.

Detta innebär således att alla som sparar i en globalfond, eller en renodlad USA-fond har haft en slags krockkude under 2022. I och med att dollarn har stärkts så pass mycket mot kronan har tappet i fonder med exponering mot dollarn minskat sett i svenska kronor. 

Det blir tydligt att även valutor kan spela in i en portfölj som en form av diversifiering. Men kom ihåg att det kan gå åt båda hållen. Och över längre perioder historiskt har det oftast jämnats ut sig. 

Stark krona både bra och dåligt

För dina fonder kommer alltså en starkare utländsk valuta vara positivt, eftersom utvecklingen blir större beräknad i kronor. Men jag tror att alla som rest utomlands i år har märkt av att det mesta är dyrare, och då inte bara tack vare inflationen världen över. I och med den försvagade kronan minskar även vår köpkraft när vi handlar från utlandet. 

I grunden är en starkare krona bra för oss som lever och bor i Sverige eftersom vår köpkraft ökar, även om avkastningen på mer riskfyllda placeringar samtidigt blir sämre. Tvärtom räcker reskassan för turister som besöker Sverige inte lika långt, vilket kan tänkas påverka svenska turistindustrin och restauranger negativt. Även för svenska företag som exporterar mycket kan en svagare krona vara positivt -  deras produkter blir ju nu billigare för kunderna, vilket innebär ökad försäljning. 

Som du märker finns det både för- och nackdelar med både en stark och en svag valuta, beroende på situation och tillfälle.

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar