6 hot mot hållbara investeringar 2023

Hållbara investeringar är mainstream just nu, men att navigera ESG kommer att förbli en utmaning under det nya året.

Sara Silano 2022-12-15 | 10:27
Facebook Twitter LinkedIn

climate

Från eufori till kritik. Det är den paraboliska vägen för hållbara investeringar de senaste åren. Nu undrar investerare vilka de största hoten mot ESG är 2023.

"Hållbara investeringar och hänsyn till miljömässiga, sociala och ägarstyrande faktorer har blivit en del av investeringarnas mainstream under de senaste åren. Den snabba tillväxten har sporrats av behovet för investerare att överväga icke-finansiella risker som orsakas av problem som sträcker sig från klimatförändringar till utarmning av naturresurser, behandling av arbetare i hela försörjningskedjan, företagsetik och ojämlikhet i välstånd", säger Jon Hale, hållbarhetsdirektör forskning för Amerika vid Morningstar Sustainalytics.

"Vi lever i en tid av öppenhet och intressenter kräver bättre företagsansvar kring den här typen av frågor. Fler slutinvesterare vill att deras investeringar ska göra skillnad”.


Hållbara investeringar är mainstream nu, men det har varit under attack 2022. Morningstars experter identifierade sex huvudhot mot ESG 2023.


1. Anti-ESG krafter
2. Ett steg steg tillbaka på klimatet
3. Greenwashing
4. Nedgraderingen av "mörkgröna" fonder under EU SFDR
5. Bristen på standardisering av viktig ESG-information
6. Underprestation

Här nedan går vi in lite djupare på respektive punkt. 

1.Anti-ESG krafter

I USA har hållbara investeringar utlöst en orkan av kritik, med anklagelser som sträcker sig från bedräglighet och ineffektivitet till en hemlig agenda för att påtvinga kapitalism.

"ESG kan möta nya utmaningar i USA från och med den 3 januari, när det republikanska partiet tar kontroll över den amerikanska kongressen. Det kan leda till utfrågningar eller andra försök att misskreditera ESG, inklusive, till exempel, ett lagförslag, införd i senaten, för att skydda bönder från SEC:s kommande regler för mer transparent klimatinformation”, säger Leslie Norton, redaktionell chef för hållbarhet på Morningstar.

"ESG har varit i det republikanska partiets fokus hela året, med de mest högljudda kritikerna som består av några blivande presidentkandidater, inklusive Floridas guvernör, Ron DeSantis. Florida sa nyligen att de kommer att dra 2 miljarder USD i tillgångar som förvaltas av BlackRock (BLK), som de anklagade för att ha andra mål än att sträva efter avkastning. BlackRock fördömde i sin tur 'politiska initiativ som detta som offrar tillgång till högkvalitativa investeringar och därigenom äventyrar avkastning, vilket i slutändan kommer att skada Floridas medborgare.' Andra republikanskt kontrollerade stater har redan dragit in pengar från BlackRock", tillägger Norton.

Vad händer sen? "Min personliga åsikt är att det kommer att bli mycket buller, väldigt lite action", säger David Sand, chefsstrategist för påverkan på Community Capital Management. "Jag kan inte föreställa mig lagstiftande inblandning i portföljförvaltningsbeslut."

"Vi skulle faktiskt hävda att ESG och hållbara investeringar inte kommer försvinna, eftersom det ger en mer fullständig bild av risker och möjligheter. Se bara över Atlanten, där hållbara investeringar är fast förankrade”, avslutar Norton.

Adam Fleck, direktör för ESG Equity Research på Morningstar, tycker att granskning och diskussion är nödvändiga och positiva för att driva branschens mognad och tillväxt, men han säger att "övervägandet av ekonomiskt väsentliga ESG-risker och möjligheter är en kritisk del av värderingen ett företags aktie."

"Det är sant oavsett åt vilket håll vinden av politiska känslor eller marknadsresultat blåser. Men viktigare är att denna ESG-integration skiljer sig från ett övervägande av ESG-påverkan, där olika investerare kommer att uttrycka sina olika preferenser genom personliga val i sina portföljer”.

"Att sammanföra de två – risk och påverkan – kan vara oseriöst och farligt. Investerare som tror att användningen av ESG-riskintegration bör förväntas leda till positiva samhällseffekter kommer definitivt att bli besvikna, medan kritiker som pekar på olika preferenser för effektutfall som en ursäkt för att ignorera ESG-riskintegration gör det på egen risk."


2. Ett steg tillbaka på klimatet

I år har COP27, FN:s klimattoppmöte i Sharm-El-Sheikh, gjort ESG-anhängare besvikna. Förutom åtagandet om en ny fond för att hjälpa fattiga länder för klimatrelaterade skador, fanns det inget åtagande om ambitiösa mål som att fasa ut alla fossila bränslen och att ha globala utsläppstoppar till 2025.

Dessutom verkar det som om det i investeringsbranschen knarrar något i engagemanget att bekämpa klimatförändringar och antagandet av hållbara metoder, som en konsekvens (även) av kriget i Ukraina och försöken att politisera ESG-frågorna.

Under de senaste månaderna har energikrisen ökat efterfrågan på fossila bränslen och vissa länder har svarat med en ökad användning av olja, gas och kol. Prioriteringen för många regeringar har blivit energitryggheten.

Vad kommer att hända på COP28 som kommer att äga rum i Förenade Arabemiratens petrostat 2023? Kommer lobbyisterna för fossila bränslen att höja sina röster? Experter sa att det behövs fler framsteg för att nå Parisavtalets mål för 2012, men efter COP26 har åtgärderna för att snabbt minska effekterna av klimatförändringarna avstannat.

"När det kommer till framtidens energi behöver vi släppa ut mycket mindre kol än vad vi gör idag. För att detta ska ske kommer investeringar i renare bränslekällor att behöva öka väsentligt under de närmaste åren, som situationen ser ut i dag sänker vi helt enkelt inte banan för koldioxidutsläpp, som fortsätter sin uppåtgående trend nästan oförminskat”, säger Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar.

3.Greenwashing

När tyska myndigheter slog till mot Deutsche Bank och dess kapitalförvaltare DWS i maj 2022 gick greenwashing snabbt från att bara vara dåliga marknadsföringsmetoder till att vara en enorm juridisk risk. Det har uppstått mycket kritik kring greenwashing, där fondförvaltare (och företag) anklagas för att vilseleda kunder genom att överdriva hållbarhetsegenskaperna hos sina produkter.

Tillsynsmyndigheter i många länder försöker ta itu med denna fråga och saker kan förändras under 2023. I Europa planerar European Securities and Markets Authority att införa trösklar för användningen av miljö-, social- och styrelse- och hållbarhetstermer i produktnamn.

Storbritanniens Financial Conduct Authority har utfärdat ett samrådsdokument om Sustainability Disclosure Requirements som bygger på tre etiketter (Sustainable Focus, Sustainable Improvers, Sustainable Impact), hållbarhetsavslöjande för alla produkter och kapitalförvaltare, och anti-greenwashing-bestämmelser. I Tyskland har den lokala finanstillsynsmyndigheten lovat att intensifiera sin granskning av ESG-fonder efter anklagelserna mot Deutsche Bank.

"Att navigera ESG- och hållbara fondmarknaden kommer att förbli en utmaning 2023 när anklagelserna om greenwashing intensifieras. Tillsynsmyndigheter är fast beslutna att slå ner på vilseledande ESG-påståenden för att skydda slutinvesterare. Detta är naturligtvis nödvändigt för att återställa förtroendet eftersom det finns mycket cynism just nu kring ESG-produkter”, säger Hortense Bioy, Global Head of Sustainability Research på Morningstar.

4. Nedgradering av “Mörkgröna” fonder

Sedan Europeiska unionens disclosureförordning (SFDR) trädde i kraft i mars 2021, har kapitalförvaltare varit tvungna att självklassificera fonder som säljs i EU som artikel 6, 8 eller 9, beroende på deras hållbarhetsmål.

Under de senaste månaderna har förvaltare varit upptagna med att förbereda sig för att implementera de regulatoriska tekniska standarder som kommer att träda i kraft i januari 2023. Dessa standarder kräver att förvaltare avslöjar mer information om fondernas ESG-strategi, hållbarhetsrisker och påverkan i förkontraktsdokument och periodiska rapporter. Inför denna uppgraderade upplysningsordning har vissa förvaltare sett över sina fonders klassificering och nedgraderat artikel 9-produkter till artikel 8. År 2023 kan andra hållbara fonder nedgraderas på grund av strängare regler.

"SFDR nivå 2-upplysningskraven bör hjälpa investerare att få mer klarhet om tillgängliga ESG-strategier. Kapitalförvaltare kommer dock att fortsätta att verka i en osäker och snabbt föränderlig regulatorisk miljö", säger Bioy.

”I slutet av 2022 såg en våg av fonder nedgradera sin SFDR-klassificering från artikel 9 till artikel 8. Detta kommer att fortsätta under det nya året tills EU-kommissionen klargör definitionen av en hållbar investering. Det kommer också att behövas ett förtydligande av de metoder som används för att beräkna en portföljs exponering mot hållbara investeringar. De många olika tolkningarna av SFDR gör det omöjligt att jämföra produkter när det kommer till deras andel av hållbara investeringar.”


5.Bristen på standardisering av viktig ESG-information

Att etablera en gemensam grund för ESG-information är fortfarande en utmaning under 2023 och framåt.

"När det kommer till ESG-produktavslöjande är den mest avancerade regimen fortfarande EU:s Sustainable Finance Disclosure Regime, eller SFDR, en nyckelkomponent i EU:s bredare handlingsplan. Detta är enkelt för produkter som är hemmahörande eller investerade inom Europa, men de utanför EU är inte bundna av samma restriktioner, vilket gör direkt jämförelse nästan omöjlig. Dessa svårigheter kommer sannolikt att förvärras ytterligare när fler länder utvecklar sina egna taxonomier och klassificeringsramverk, var och en med en unik uppsättning krav och deadlines", säger Andy Pettit, chef för policyforskning vid Morningstar EMEA.

”Upplysningar om investeringsprodukter har varierat avsevärt från marknad till marknad långt innan ESG-frågor införlivades, men de gynnades dock av ett standardiserat sätt att beräkna nyckelinformationspunkter. Saker som tidigare resultat och kostnadskvoter har förblivit konsekventa, vilket är ovärderligt för gemensam förståelse och jämförbarhet.”

"Om samma internationella överenskommelse tillämpades på viktiga hållbarhetsmått och deras beräkningar, skulle det spela mindre roll vilken typ av dokument som användes för att presentera denna information för investerare, transparent information som var anpassad efter varje land eller något annat. ”


6. Underavkastning

ESG-fondernas resultat kan fortsätta att utmanas av makromiljön och den nuvarande energikrisen.

"Under 2022 drabbades ESG-fondernas resultat av höga priser på fossila bränslen eftersom ESG-fonder tenderar att vara underviktade i traditionella energibolag, samtidigt som de överväger tekniksektorn", förklarar Bioy.

”Investerare bör ständigt påminnas om att alla investeringar kan gå igenom perioder av underpresterande. ESG och hållbara strategier är inte annorlunda. Men investerare bör fokusera på en längre tidshorisont. Hållbarhet handlar om långsiktighet.”

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar