Inför Berkshire Hathaways AGM, är aktien köpvärd?

Vi djupdyker i utsikterna för Warren Buffetts koloss Berkshire Hathaway inför lördagens årsmöte

Greggory Warren 2024-05-03 | 12:22
Facebook Twitter LinkedIn

Warren Buffett

Berkshire Hathaways (BRK.A/BRK.B) årsmöte kommer att hållas den 4 maj.

Bolagets likviditet och balansräkning är fortfarande oöverträffad, och högre räntor och en generellt stark aktiemarknad har bidragit till Berkshires senaste uppgång. Vi har höjt vår uppskattning av verkligt värde för båda aktieklasserna med knappt 7%.

Vi anser att Berkshire Hathaway, tack vare sin diversifiering och sin lägre övergripande riskprofil, erbjuder en av de bättre riskjusterade avkastningsprofilerna inom sektorn för finansiella tjänster och förblir en generellt solid kandidat för skydd på nedsidan under marknadsnedgångar. Vi är fortfarande imponerade av Berkshires förmåga att under de flesta år generera en hög ensiffrig till tvåsiffrig tillväxt i bokfört värde per aktie, vilket är betydligt högre än vår uppskattning av kapitalkostnaden.

Vi tror också att det kommer att ta tid innan bolaget slutligen ger efter för de hinder som skapas av verksamhetens storlek och omfattning, och att Warren Buffetts och Charlie Mungers avgångar kommer att ha mindre inverkan på framtida rörelseresultat än vad många investerare tror. Vi ser Berkshires decentraliserade affärsmodell, breda diversifiering av verksamheten, förmåga att generera kassaflöde och oöverträffade balansräkningsstyrka som verkliga differentieringsfaktorer för bolaget.

Morningstarbetyg för Berkshire Hathaway

• Uppskattning av verkligt värde: 640 000 USD klass A/427 USD klass B
• Stjärnbetyg: 4 stjärnor
• Betyg för ekonomisk vallgrav: Bred
• Osäkerhetsbetyg: Låg

Berkshires ekonomiska vallgravsbetyg

Vi har historiskt sett trott att Berkshires ekonomiska vallgrav är mer än bara summan av dess delar, även om de delar som utgör helheten är tämligen stabila vallgravar i sitt eget avseende. Försäkringsverksamheten - Geico, Berkshire Hathaway Reinsurance Group och Berkshire Hathaway Primary Group - är fortfarande viktiga bidragsgivare till den totala verksamheten. De förväntas inte bara stå för cirka 25% av Berkshires resultat före skatt (och 50% av vår värdering av bolaget), utan de är också överkapitaliserade och genererar lågkostnadsfloat.

Dessa tillfälliga kontantinnehav, som uppstår genom att premier samlas in i förväg för framtida anspråk, gör det möjligt för Berkshire att generera avkastning på dessa medel med tillgångar som står i proportion till varaktigheten för den verksamhet som försäkras. Och de har tenderat att komma till liten eller ingen kostnad för Berkshire, med tanke på företagets benägenhet att generera teckningsvinster under de senaste decennierna.

Berkshire Hathaways uppskattade verkliga värde

Vår uppskattning av verkligt värde härleds med hjälp av en metod för summan av delarna, som värderar vart och ett av Berkshires rörelsesegment separat och lägger till dem igen för den totala uppskattningen. Vi värderar A-aktierna till 640 000 USD och B-aktierna till 427 USD. Detta motsvarar 1,45 och 1,35 gånger våra uppskattningar för Berkshires bokförda värde per aktie i slutet av 2024 respektive 2025. För att ge lite perspektiv har aktierna handlats till i genomsnitt 1,43 gånger bokfört värde per aktie vid kvartalsslutet under de senaste fem åren och 1,44 gånger under de senaste 10 åren. Vi använder en kostnad för eget kapital på 9,0% i vår värdering och antar att Berkshire åtminstone betalar den obligatoriska 15% alternativa minimiskatten på justerat resultat i bokslutet.

Berkshire Hathaway optimister säger

• Bokfört värde per aktie, som är en bra proxy för att mäta förändringar i Berkshires inneboende värde, ökade med en beräknad genomsnittlig årlig tillväxttakt på 18,3% under 1965-2023, jämfört med en årlig avkastning på 10,2% för S&P 500 TR Index.

• Berkshires aktieutveckling har i allmänhet varit solid och ökade med 12,1% CAGR under 2019-23 och 11,8% under 2014-23, jämfört med 15,7% och 12,0% respektive genomsnittlig årlig avkastning för S&P 500 TR Index.

• I slutet av 2023 hade Berkshire 168,9 miljarder USD i försäkringsflottan. Kostnaden för dess float har varit negativ under stora delar av de senaste två decennierna.

Berkshire Hathaway pessimister säger

• Med tanke på sin storlek kommer Berkshires största långsiktiga hinder att konsekvent hitta affärer som inte bara tillför värde utan är tillräckligt stora för att vara meningsfulla.

• En annan stor fråga som företaget står inför är Buffetts livslängd, särskilt efter parhästen och verkställande partnern Mungers död i november förra året.

• Berkshires försäkringsverksamhet står inför konkurrenskraftiga och mycket cykliska marknader som ibland ger stora förluster, och flera av dess icke-försäkringsverksamheter är ekonomiskt känsliga och fokuserade på amerikanska marknader.

 

 

En närmare titt i...

Berkshire Hathaways portfölj

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Berkshire Hathaway Inc Class A619 387,35 USD-0,75Rating
Berkshire Hathaway Inc Class B411,27 USD-0,66Rating

About Author

Greggory Warren  CFA, is a senior stock analyst with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar