Fakta om Morningstar Rating

Historiken bakom fondbetygen Morningstar Rating och en sammanfattning av hur beräkningen görs idag.

Jonas Lindmark 2016-11-30 | 10:46
Facebook Twitter LinkedIn

När Morningstar startade år 1984 i Chicago, USA, var målet bland annat att ge alla investerare möjlighet att jämföra fonder på ett nyanserat sätt - med historisk avkastning justerad för skillnader i risk och kostnader. Sedan dess har Morningstar ändrat och förfinat beräkningarna, samt tagit hjälp av internet, men det grundläggande målet är detsamma.

Den nya Morningstar Europe Star Rating lanserades i början av år 2001 och jämförde på ett lättbegripligt sätt de historiska resultaten de senaste 3 åren hos fonder med liknande inriktning i hela Europa, med hänsyn till kostnader och risk. Precis som den ursprungliga Morningstar Rating, som lanserades i USA år 1985, avgörs fondbetygen i en objektiv matematisk beräkning, baserad på fondernas andelskurser. Inga subjektiva åsikter om fonderna, fondbolagen eller förvaltarna ingår. Antalet kategorier som jämförelserna görs inom har stegvis utökats och är nu över 170.

I juli 2002 ändrade Morningstar i USA metoden att sätta stjärnbetyg så att den mer liknar den i Europa. Samtidigt infördes en ny riskjustering av avkastningen i både USA och Europa, som bygger på ett explicit antagande om investerarnas nyttofunktion. I oktober 2006 började också Morningstar i Europa att publicera Rating även under 5 och 10 år. Därefter är metodiken gemensam i hela världen och beskrivs i detalj på engelska. Kategoriseringen är dock separat för olika regioner (se nedan).

30 november 2016 togs justeringen för fondernas köpavgifter och säljavgifter bort.

 

Får samtliga fonder rating?

Nej. Det finns flera skäl till att en fond inte får en Morningstar Rating, till exempel när:

 • Fonden är yngre än 3 år.
 • Morningstar har inte fått in tillräckligt med information i vår databas, så fonden kan inte placeras i en av våra kategorier.
 • Fonden har helt bytt placeringsinriktning och därmed är fondens historiska resultat inte längre relevanta.
 • Det finns alltför få fonder med samma inriktning.
 • Skillnaden i risktagande jämfört med andra fonder i samma kategori är för liten (penningmarknadsfonder) eller för stor.

 

I valet mellan olika fonder finns det tre grundläggande faktorer som nästan alltid brukar diskuteras: historisk avkastning, risk och kostnader. Vid en jämförelse av fonder är det dock viktigt att hålla i minnet att dessa tre faktorer kan säga mycket om de människor och organisationer som förvaltar fonderna, men fondernas historiska resultat kan omöjligt förutspå vilka fondkategorier som kommer att ge bäst resultat i framtiden. Därför är det viktigt att en rating så långt som det är praktiskt möjligt sker inom kategorier som endast innehåller fonder med samma placeringsinriktning. Nyckelfaktorerna vid en Morningstar Europe Star Rating är därför:

 • Morningstar Kategorier.
 • Samtliga avgifter.
 • Riskjusterad avkastning de senaste 3, 5 och 10 åren.

Morningstar Kategorier

Morningstar grupperar fonder som har liknande placeringsinriktning i kategorier, baserat på fondernas faktiska innehav av värdepapper. Fondernas namn och deras inriktning enligt fondbestämmelserna är ofta inte tillräckligt för att ge en pålitlig gruppering. För att kunna göra en korrekt indelning krävs därför en stor ansträngning att samla in, registrera och analysera fondernas samtliga innehav av aktier, obligationer och andra finansiella instrument.

Morningstar i Sverige använder en kategorisering av fonder som är gemensam med resten av Europa och delar av Asien. Fem länder (Australien, Indien, Kanada, Kina och USA) har dock fortfarande egna kategoriseringar och där görs alltså Morningstar Rating enbart jämfört med de andra fonder som säljs i just det landet.

Totalt delar Morningstar i Europa in fonderna i över 170 kategorier. I Sverige är de mest populära kategorierna:

 • Sverige, stora bolag
 • Sverige, små-/medelstora bolag
 • Europa, mix bolag
 • USA, mix bolag
 • Japan
 • Global, mix bolag
 • Global & Sverige
 • Tillväxtmarknader
 • Asien, exklusive Japan
 • Latinamerika
 • Ryssland
 • Östeuropa
 • Branschfond, ny teknik
 • Branschfond, läkemedel
 • Blandfond SEK, försiktig
 • Blandfond SEK, aggressiv
 • Räntefond, SEK obligationer, långa

Avgifter

Alla dolda och synliga avgifter som tas direkt ur fonderna är redan avdragna när fondernas andelskurser beräknas, så de ingår redan vid en normal beräkning av fondens avkastning.

Vid rådgivning kring och försäljning av fonder kan fondsparare behöva betala andra avgifter. Historiskt har det varit vanligt med separata köpavgifter. Fram till och med 31 oktober 2016 tog Morningstar Rating hänsyn till eventuella köp- och säljavgifter genom att göra ett avdrag på 5 procent av investerat belopp, om inte summan av maximala köp- och säljavgifter var lägre. Det har dock blivit allt mer vanligt att mellanhänder erbjuder gratis fondbyten även i fonder som tillåter köpavgifter, så från och med Morningstar Rating per 30 november 2016 görs ingen justering för köpavgifter och andra avgifter som tas ut separat.

Beräkning av riskjusterad avkastning

Morningstar Rating beräknas på fondernas resultat de senaste 36 månaderna, 60 månaderna och 120 månaderna. Dessutom beräknas en Total Morningstar Rating som är ett vägt medelvärde av Morningstar Rating de tre tidsperioderna (se nedan).

Vi är medvetna om att svängningarna i andelskursen under dessa mätperioder inte perfekt speglar fondens faktiska risktagande (därav vårt fokus på att även ta reda på och analysera samtliga innehav i fonden). Men vi använder den information som finns och gör bästa möjliga riskjustering. Från och med juli år 2002 använder vi en beräkning som bygger på ett explicit antagande om investerarnas nyttofunktion, alltså den nytta som investerarna upplever när fondens andelskurs ändras. Investerare föredrar normalt en jämn avkastning, eller med andra ord, de ogillar risk. Vår riskjustering av fondernas avkastning reflekterar detta, ju jämnare kursutveckling, ju högre Morningstar Rating.

I två pdf-filer finns den teoretiska bakgrunden och ett numeriskt exempel.

Stjärnbetygen

Fonderna rangordnas inom varje fondkategori, efter ovan nämnda justeringar av avkastningen (för skillnader i risk och i köp- och säljavgifter). Morningstar Europe Star Rating för 3, 5 och 10 år fördelas sedan så här:

Bästa 10% Star 5
Nästa 22.5% Star 4
Mitten 35% Star 3
Nästa 22.5% Star 2
Sämsta 10% Star 1

 

Dessa beräkningar görs en gång per månad, och drygt en vecka efter varje månadsskifte offentliggörs nya fondbetyg baserad på fondernas resultat fram till den sista andelskursen i föregående månad. Därmed kan fondernas Rating ibland skilja sig mellan månader, precis som fondernas avkastning relativt konkurrerande fonder varierar.

Slutligen beräknas en Total Morningstar Rating, som ett vägt genomsnitt av 3-årig, 5-årig och 10-årig Morningstar Rating. Denna visas i första hand för varje fond. Argumentet för att fokusera på Total Rating är att denna normalt speglar mer information om fonden. Total Morningstar Rating beräknas så här:

Historisk avkastning Vikter Rating
36 - 59 månader Total = 100% 3-årig Rating
60 - 119 månader Total = 60%
40%
5-årig Rating
3-årig Rating
120 månader eller mer Total = 50%
30%
20%
10-årig Rating
5-årig Rating
3-årig Rating

 

Varning - vår rating är bara ett första steg!

Morningstar Rating är en av de faktorer som du kan använda vid en första gallring bland fonderna i en fondkategori som du vill placera en del av ditt sparande i. Andra viktiga faktorer är hur fondens innehav fördelar sig mellan länder och branscher, förvaltningsstil (fokusering på små eller stora bolag, samt på tillväxt- eller värdeaktier), risknivå, förvaltarens erfarenhet och fondens avgifter. Dessutom bör du ta hänsyn till hur ditt övriga sparande är placerat, din förväntade spartid, din egen syn på risk och din skattesituation.

Vår rating tar inte hänsyn till dessa individuella skillnader, utan baseras enbart på en jämförelse av avkastning, risk och kostnader under de senaste tre till tio åren, inom en viss fondkategori. Därmed kan vår rating omöjligt spå vilken fondkategori som kommer att ge bäst avkastning, men förhoppningsvis ger den en viss hjälp att hitta duktiga fondförvaltare. Fast tänk på att de ansvariga förvaltarna ofta byter jobb, och Morningstar Rating stannar hos fonden, den följer inte förvaltaren. Därför kan en fonds stjärnbetyg ibland nästan helt vara baserat på framgången hos en förvaltare som inte längre är ansvarig för fonden.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings