Investering handlar inte om universallösningar

Var uppmärksam på sammansättningen av tillgångar i din portfölj. Vad som är rätt för dig kanske inte fungerar för någon annan, och vad som är rätt för ditt pensionssparande kanske inte fungerar för mer kortsiktiga behov

Marco Caprotti 2021-02-24 | 10:57
Facebook Twitter LinkedIn

Diversification

”Diversifiering, diversifiering, diversifiering” är det mantra vi måste upprepa varje gång vi fattar ett investeringsbeslut. Med andra ord: lägg inte alla dina ägg i en korg (eller portfölj, i det här fallet). Men tänk om vi har mer än en investeringskorg? Risken med att investera är att övervikt i tillgångsslag kan skapa obalanser i investeringsplanen vi har gjort.

För det första, vad är tillgångsfördelning? Det är en blandning av olika tillgångsslag (aktier, obligationer osv.) i din portfölj. Historiskt sett har en enkel tumregel på 60% aktier och 40% obligationer räckt för många investerare, men andra gillar att ha exponering mot ytterligare tillgångsslag som guld, fastigheter och förnybar energi.

Fördelen med diversifiering handlar till stor del om att minska risken. Tillgångsslag tenderar att bete sig olika under olika förhållanden. Under goda ekonomiska förhållanden kan till exempel aktier klara sig bra medan obligationer kan ha det motigare. I en sådan situation riskerar någon som enbart är exponerad mot obligationer att förlora delar av sitt kapital medan en mer diversifierad investerare blir mindre exponerad mot nedgången. Detsamma gäller regioner, sektorer och investeringstrender.

Låt oss för enkelhets skull ta tre olika Morningstar-kategorier som exempel. På pappret bör de åtminstone garantera tillräcklig diversifiering: Tillväxtmarknader, Global Tillväxtbolag och Branschfond, ny energi

Tänk dig att vi vill lägga till en aktiefond med exponering mot Kina i portföljen för att dra nytta av landets återhämtning efter Covid-19. Om vi väljer fel fond inom de olika kategorierna riskerar vi att bli alltför överviktade mot kinesiska aktier.

net exposure

Se upp med intäkterna

När vi väljer en kategori som ger god diversifiering måste vi överväga ett annat element: intäktsexponering. Med andra ord, där företag i portföljen genererar större delen av sina intäkter. FTSE 100 är ett bra exempel på detta, med cirka tre fjärdedelar av aktiemarknadens resultat från länder utanför Storbritannien.

Tänk dig att vi har den vanliga Kina-kategorin. Vi vill diversifiera potföljen på sektornivå och går därför igenom olika Morningstar-kategorier: Branschfond konsument, Branschfond ny teknik och Branschfond vattentillgångar. För geografisk diversifiering väljer vi kategorin Global värdebolag. I det här fallet, beroende på vilken fond vi väljer och var fondens beståndsdelar får sina intäkter från, kan vi fortfarande ha en överexponering gentemot Kina.

Revenue Exposure

"När företag fortsätter att expandera sitt globala fotavtryck blir traditionella metoder för att mäta geografisk diversifiering alltmer otillräckliga", säger Ben Johnson, chef för global ETF-analys på Morningstar. Att mäta global diversifiering utifrån dimensioner av grundläggande exponeringar - såsom intäkter - kan ge en mer komplett bild av fondernas diversifieringsgrad.

"Småbolagsaktier tenderar att sälja mer på sina hemmamarknader, medan stora företag har en större del av försäljning utomlands", säger Johnson. Att gynna små bolag kan då ge mer direkt exponering mot lokala marknadsfundamenta.

Vissa sektorer är verkligen globala till sin natur, medan andra är mer hemkära. Finans, verktyg och fastighetsaktier har vanligtvis lokala tillgångsbaser och kundkretsar samtidigt som de tenderar att vara mer känsliga för fluktuationer i lokala räntor. Teknik- och råvarusektorerna har en mer global räckvidd.

Att titta på din portfölj utifrån regional exponering kan visa att även de mest hemkära portföljerna är bättre diversifierade än de först visade sig.

Att göra-lista för din porfölj

Vad betyder det här för din egen portfölj? Här är några saker att tänka på:

  • Tänk på målen för din portfölj. Det kommer att upplysa dig om hur diversifierad du behöver vara och hur stor risk du har råd att ta. Med en lång tidshorisont har den som sparar till sin pension råd att vara mer aggressiv än för den kortfristig buffertfonden för sämre tider som inte har råd med några större kapitalförluster. Detta innebär att din tillgångsallokering kommer att skilja sig mellan de två portföljerna och deras sparmål.

  • Utvärdera din aktie- och obligationsexponering: ”Din breda exponering av tillgångsslag kommer att vara avgörande för hur din portfölj beter sig. Men din positionering inom varje tillgångsslag förtjänar också en närmare titt ”, säger Christine Benz, chef för personlig ekonomi på Morningstar.

  • Förstå din portfölj. Tillgångsfördelning delas vanligtvis upp i strategisk och taktisk allokering. Strategiska positioner är utformade på lång sikt. Taktiska allokeringar är av kortare karaktär, vanligtvis för att dra nytta av förändrade ekonomiska eller marknadsmässiga förhållanden.

  • Tänk på din portfölj utifrån en kärn- och satellitstrategi. Välj kärna och satellit. Kärnfonder utgör grunden i din investeringsportfölj och är navet som satelliterna kan kretsa kring. Kärnfonder är stabila fonder som levererar oavsett rådande förhållanden på aktiemarknaden. Satelliter är de kompletterande positionerna du kan använda för att bygga vidare på din kärna och hjälpa till att förbättra avkastningen. Dessa kan vara mer volatila alternativ, kanske i riskfyllda eller nischade områden.

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Marco Caprotti

Marco Caprotti  è Giornalista di Morningstar in Italia.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar