Bästa praxis för mångfald i kapitalförvaltningsindustrin

I februari 2021 Enligt vår undersökning har fem av elva länder regler om mångfald och löneskillnader som gäller för värdepappersbolag och sex länder har det inte.

Sara Silano 2021-03-15 | 10:20
Facebook Twitter LinkedIn

Women symbols

Kvinnor är dramatiskt underrepresenterade inom alla områden i finansbranschen, men särskilt inom kapitalförvaltning. Enligt data från Morningstar ser den globala fondbranschen ut som för 20 år sedan när det gäller fördelningen mellan kvinnor och män.

I slutet av 2000 var 14% av fondförvaltarna kvinnor. I slutet av 2019 var fortfarande 14% av fondförvaltarna kvinnor. År 2016 genomförde CFA Institute, en global förening av professionella personer inom finansbranschen, en undersökning som visade att män dominerar kapitalförvaltningsbranschen över hela världen. I hela Amerika, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien samt Stillahavsområdet representerar kvinnor i varje land mindre än 50% av alla CFA-medlemmar. Asien har den högsta andelen, medan Latinamerika har den lägsta. I USA är andelen något över 18%.

Klyftan mellan könen är en avgrund i fondbranschen. Orsaken är sannolikt en komplicerad kombination av strukturella barriärer och implicita fördomar. Men det har ingenting att göra med förmåga, vilket redovisas i en Morningstar-studie från 2018 som visar att vilket kön som fondförvaltaren har inte påverkar placeringsresultatet.

Argument för ökad rapportering

Nya lagar och institutionella investerare sätter press på företag för att förbättra styrelsernas mångfald och information om jämställdhet och löneskillnader. Harvard Law School Forum on Corporate Governance säger att Norge var det första landet som antog en lag som krävde av börsnoterade företag att minst 40% av styrelsens platser skulle innehas av kvinnor 2003. Andra europeiska länder som Frankrike, Spanien och Italien antog liknande mångfaldslagar.

Nästan 15 år senare, 2018, blev Kalifornien den första amerikanska staten som antog en jämställdhetslag, även om den för närvarande står inför domstolsutmaningar. Kalifornien följdes av Illinois, som antog en lag i augusti 2019 som kräver att företag ska lämna ut ytterligare information om mångfald. Washington är det senaste tillskottet till listan med sin nya lagstiftning om mångfald och andra stater, bland annat Hawaii, Massachusetts, Michigan och New Jersey håller på att utarbeta liknande lagar ämnade att träda i kraft under de kommande åren.

Undersökningen

I februari 2021 genomförde vi en global undersökning för att granska de bästa metoderna för DEI (Diversity Equity and Inclusion) inom kapitalförvaltningsindustrin. Vi analyserade 11 marknader: Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Spanien, Sverige, USA och Storbritannien och ställde tre viktiga frågor:

1) Finns det några lagar / regler i ditt land om styrelsemångfald, löneskillnader och mångfaldspolicy som gäller värdepappersbolag?

2) Finns det några lagar / föreskrifter om utlämnande av mångfaldspolicy som gäller värdepappersbolag?

3) Har den lokala branschorganisationen för fondbolag fastställt några riktlinjer för mångfald, rättvisa och inkludering? Om ja, är de frivilliga?

Lagar/regler om mångfald och löneskillnader

Enligt vår undersökning har fem av elva länder regler om mångfald och löneskillnader som gäller för värdepappersbolag och sex länder har det inte.
De flesta länder som svarade ja på den första frågan gjorde detsamma även för den andra.

Kanada, Danmark, Tyskland, Italien, Spanien och USA har inte lagar om offentliggörande av mångfaldspolicy som gäller värdepappersbolag. Storbritannien har implementerat motsvarande förordningar men har ingen specifik lag om styrelsens mångfald som gäller värdepappersbolag.

pie

Riktlinjer för branschföreningar

Få branschorganisationer inom kapitalförvaltning sätter upp riktlinjer för mångfald, rättvisa och inkludering. Enligt vår undersökning har endast tre föreningar av elva sådana riktlinjer. I Storbritannien stöder Investment Association D&I genom en rad interna och externa initiativ, inklusive att hjälpa företag attrahera, rekrytera, behålla och marknadsföra från ett mångsidigt och inkluderande perspektiv. En tjänst för att lyfta fram branschtalanger är Women in Finance-stadgan (som åtar sig att hjälpa kvinnor till seniora roller genom att sätta mål och rapportera framsteg) och Diversity Project (som syftar till att uppnå lika möjligheter)
pie2

En översikt land för land

Jämställdhet har blivit en allt viktigare fråga i många länder, men reglerna och bästa praxis för kapitalförvaltningsindustrin skiljer sig från varandra. Nedan hittar du en kort sammanställning från våra lokala redaktörer och analytiker.

table


Finland

Kapitalförvaltare och, mer allmänt sett, finansiella företag har vanligtvis upprättat en jämställdhetsplan. Det krävs för alla arbetsgivare med minst 30 anställda. Styrelsen måste ha mer än 30% kvinnor. Företag gör hänvisningar till hur de arbetar för att bli mer mångsidiga men vanligtvis inte med hårda löften.

Frankrike

Franska handelsorgan arbetar för närvarande med DEI, men ingen tydlig guide har publicerats ännu. Ett antal omröstningar har genomförts i branschen och de fokuserar i huvudsak på jämställdhet. Viktiga resultat från undersökningen var bland annat att kvinnor representerar 42% av arbetskraften men endast 8% av ledningen i den franska kapitalförvaltningsindustrin.

Tyskland

I Tyskland diskuteras för närvarande en lag om DEI. Om den genomförs skulle det kräva att styrelserna för börsnoterade företag med fler än tre personer har minst en kvinna i styrelsen. Men endast ett begränsat antal lokala förvaltare listas (där DWS är den största), så effekten kan vara ganska begränsad i praktiken.

Italien

I Italien genomfördes den senaste undersökningen av Assogestionis bland 14 förvaltare som representerar 85% av det totala förvaltade kapitalet i Italien (april 2019). Viktiga resultat är att kvinnor utgör endast 18% av de anställda i företagen, men 13 av 14 företag har minst en kvinna i styrelsen.

Norge

I Norge finns regler för både mångfaldspolicy och motsvarande förordningar. Enligt Morningstar-data är antalet kvinnor i ledande roller ganska högt bland de största kapitalförvaltarna: 50% vid DNB 50% i Storebrand och 30% på KLP.

Spanien

Från och med november 2018 finns det en spansk lag om icke-finansiell information och mångfald. Denna lag tvingar företag av viss storlek att publicera information om sociala frågor och personalfrågor, med tonvikt på att informationen publiceras efter kön, ålder och yrkeskvalifikationer. Lagen betonar också behovet av en balanserad närvaro av män och kvinnor i styrelser och i ledande befattningar.

Sverige

Enligt svensk lagstiftning måste alla företag ange siffror för kvinnliga / manliga anställda. Kapitalförvaltare följer dessa regler liksom allmänna antidiskrimineringsregler.

USA

I USA finns det inte lagar om mångfald som gäller specifikt för kapitalförvaltningsbolag. Det finns dock regler om löneskillnader som gäller i allmänhet och kring offentliggörande av mångfald.

Storbritannien

Regeringen antog ett frivilligt tillvägagångssätt på initiativ från branschen för att öka kvinnors andel i styrelserummen bland börsnoterade företag. Enligt Hampton-Alexander Review-rapporten 2021 har antalet kvinnor i FTSE 350-styrelser ökat från 682 till 1026 på fem år. FTSE 100, 250 och 350 nådde alla målet att kvinnor skulle utgöra 33% av styrelserna i slutet av 2020.

Tack till Morningstar-kollegorna Christopher Greiner, Emma Berglow, Fernando Luque, Holly Black, Jackie Cook, Jocelyn Jovene, Matias Möttölä, Natalia Wolfstetter, Per Mattsson, Ruth Saldanha, och för deras bidrag till undersökningen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar