Svanenmärkta fonder på remiss

Jonas Lindmark 2016-12-19 | 14:08
Facebook Twitter LinkedIn

För att öka insättningarna av pengar i fonder som genom både exkludering och ESG-analys av innehaven investerar hållbart, har Nordisk miljömärkning tagit fram förslag på kriterier som ska gälla för Svanenmärkning av fonder. Exkludering gäller aktier och andra värdepapper i företag som utvinner eller förädlar kol, naturgas, olja eller uran; företag som levererar energi från kol, naturgas, olja eller kärnkraft; företag som tillverkar vapen, tobak eller genetisk modifierade organismer; företag som bryter mot internationell arbetsrätt (ILO), mänskliga rättigheter, miljöskydd eller bidrar till korruption. Exkluderingen gäller också obligationer utgivna av länder som bryter mot EU:s eller FN:s finansiella sanktioner, som inte har skrivit under FN:s konvention om biologisk mångfald eller Paris

-avtalet, eller som inte är bland de 70 minst korrumperade enligt Transparency International.

Svanenmärkningen kräver också ESG-analys, alltså en granskning av företagens hantering av miljö (Environment), människor (Social) och ägarstyrning (Government). Minst 90 procent av antalet innehav i fonden ska ha ESG-analyserats, externt eller internt.

Dessutom måste fonderna delvis uppfylla ytterligare ett antal krav för att sammanlagt uppnå minst 8 av 16 poäng: Alla innehav täcks av ESG-analys (2 poäng) Minst 50 procent av förvaltat kapital ska vara investerat i företag som är välskötta ur ESG-perspektiv och övriga ska ha en ESG-relaterad motivering. Alternativt kan fonden passivt följa ett ESG-index (2 poäng). Fonden investerar i förnyelsebar energi, delningsekonomi och liknande (1-3 poäng). Inkludering och exkludering gäller även indirekta innehav (1 poäng). Publicering av svar på ESG-frågor (1 poäng). Innehaven rapporteras minst en gång per månad (1 poäng). Förvaltaren röstar på företagens bolagsstämmor (1-3 poäng). Dialog med företag som fonden äger trots svag ESG-hantering (2 poäng). Dialogen publiceras (2 poäng).
Fram till 27 februari är förslaget på offentlig remiss och det finns möjlgihet för alla som vill att ge kommentarer.

Läs mer: Miljömärkning Sverige AB

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar