Ändrade regler för hållbarhetsbetygen

I slutet av oktober ändras beräkningen som ger Morningstar Sustainability Rating. De två stora förändringarna är att betygen kommer att sättas jämfört med fler typer av fonder, samt att underlaget blir fondernas portföljer de senaste 12 månaderna.

Thomas Furuseth 2018-09-26 | 11:13
Facebook Twitter LinkedIn

I mars 2016 lanserades Morningstar Sustainability Rating för att lättare jämföra fonder baserat på hållbarhetsanalys. Analysen av de enskilda aktier som ingår i fonderna kommer från ett företag som heter Sustainalytics, som mäter och jämför företagen både kvantitativt och kvalitativt. Rapporterna från Sustainalytics är omfattande och innehåller poäng inom områdena E (miljö), S (social relation) och G (bolagsledning) som summeras till ett övergripande ESG-betyg. De tre pelarna har olika vikt i summeringen beroende på bransch och de problem som är unika för varje bransch. Till exempel orsakar en serverpark sällan oljeutsläpp, men den kan ha hög energiförbrukning.

 

Förutom ESG-poäng övervakar Sustainalytics företagen och registrerar kontroverser. Dessa händelser registreras och värderas baserat på vad som är vanligt i branschen. Hållbarhetsbetygen sätts sedan i två steg: först får fonderna ett hållbarhetsvärde baserat på innehavens ESG-betyg, sedan jämförs fonderna inom sin kategori och de med bäst hållbarhetsvärde får högsta betyg.

 

Jämförs i bredare kategorier

 

Den största förändringen är att vi slutar att enbart jämföra med fonder som har samma inriktning och därmed är i samma Morningstar kategori. Istället kommer hållbarhetsbetygen att baseras på hur bra fonden är inom bredare grupper. Till exempel kommer landfonder som enbart köper aktier noterade i Norge, Sverige, Danmark eller Finland att jämföras inom någon av de två breda kategorierna ”Aktiefonder Europa stora bolag” och ”Aktiefonder Europa medelstora/små bolag”, där det även ingår landfonder inriktade på andra länder i vår världsdel som Belgien, Italien, Ryssland, Spanien och Turkiet.

 

Bredare kategorier betyder att det ofta blir större mångfald fonder i dem och därmed kan denna ändring göra att vissa fonder får drastiskt ändrade hållbarhetsbetyg. Fonder som idag betygsätts i en Morningstar kategori där börsföretagen generellt har hög hållbarhet kommer att tjäna på förändringen, medan till exempel många Rysslandsfonder och Turkietfonder kommer att få lägre betyg.

 

Notera att ändringen av vilken typ av kategori som används vid jämförelser gäller uteslutande för Morningstar Sustainability Rating. Stjärnbetygen, Morningstar Rating, fortsätter att använda Morningstar kategori.

 

12 månader

 

Nästa förändring vi gör är att ta med historiska hållbarhetsvärden i beräkningen. Hittills har endast den senaste portföljen använts, så om fonden växlar innehav ofta kan detta leda till även hållbarhetsbetyget växlar ofta. Med 12 månaders genomsnitt blir betygen stabilare, vilket hjälper förvaltaren att visa vad han eller hon prioriterar mer långsiktigt. Att denna förbättring görs först nu beror på att det tagit tid att skapa en historik för fonderna.

 

Högre krav

 

Utöver detta så höjs gränsen för att kunna beräkna ett hållbarhetsvärde från att Sustainalytics analyser täcker minst 50 procent av fondens portfölj till minst 67 procent. Det är samma minimum som används för beräkningen av CO2-risk. För de flesta fonder och kategorier så kommer detta att få liten betydelse, men ganska många fonder inriktade på enskilda branscher eller på småbolag förlorar sina hållbarhetsbetyg.

 

Ytterligare en höjning av kraven är att minst 30 unika portföljer med hållbarhetsvärden måste finnas i kategorin för att dessa fonder ska få Morningstar Sustainability Rating. Fast större kategorier betyder att det även blir ovanligt att fonder påverkas av denna förändring.

 

Vi planerar att justera den nuvarande metodiken för Morningstar Sustainability Rating i slutet av oktober 2018. Det nya sättet att räkna kommer att användas första gången den 8 november, när hållbarhetsbetygen per 30 september beräknas. Morningstar gör däremot inte justeringar av tidigare beräknade hållbarhetsbetyg.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker och redaktör för Morningstar.no från 2006 till maj 2020. Han arbetar nu på den norska banken DNB. 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings