Endast 30% av globala investerare överväger ESG-faktorer för mer än hälften av AUM

Intresset för hållbara investeringar ökar globalt, men det kommer med sina utmaningar. Inte bara investerare kämpar för att förstå vad en hållbar investering faktiskt är, det finns också  utmaningar för förvaltarna.

Johanna Englundh 2022-10-07 | 11:11
Facebook Twitter LinkedIn

green portfolio

I en global studie av Morningstar Indexes och Morningstar Sustainalytics, ifrågasattes 500 globala tillgångsägare i 11 länder med sammanlagt 32,7 biljoner dollar i tillgångar, om deras tankar kring ESG-frågor.

Även om de flesta av de tillfrågade, 85%, anser att ESG-faktorer är väsentliga för deras investeringspolicy, och 70% sa att ESG-faktorer har blivit mer väsentliga under de senaste fem åren, rapporterade endast 29% att ESG-faktorer beaktas för minst hälften av deras innehav. 

På frågan om vad det finns för hinder för fullständig implementering av ESG-strategier nämnde förvaltare en oro för att avkastningen ska påverkas, brist på tillgängliga produkter och motvilja hos kunder och intressenter som huvudfaktorer.

"Resultaten visar att ESG-överväganden är en viktig drivkraft i investeringspolicyn för tillgångsägare, men vi är fortfarande långt ifrån fullständig implementering i investeringsportföljen. Genom att undersöka denna bristande överensstämmelse avslöjade vår undersökning orsakerna till att implementeringen av ESG går långsamt”, säger Morningstar Indexes chef för ESG-strategi Tom Kuh.

Viktiga lärdomar från undersökningen inkluderar:

  • ESG ses som väsentligt. De allra flesta (85%) av de tillfrågade anser att ESG-faktorer är väsentliga för investeringspolicyn. De flesta (70%) anser att ESG-faktorer har blivit mer väsentliga de senaste fem åren.
  • ESG-implementeringen går fortfarande långsamt. Endast 29% av de svarande säger att ESG-faktorer övervägs för mer än hälften av deras organisations totala tillgångar under förvaltning. På frågan om hinder för fullständig implementering av ESG-strategier, nämnde tillgångsägare oro för påverkan på avkastning, brist på tillgängliga produkter och motvilja hos kunder och intressenter som huvudfaktorer.
  • ESG-betyg, data och verktyg förbättras, men behöver bli bättre. Ungefär två tredjedelar av de tillfrågade tillgångsägarna har sett en markant förbättring av kvaliteten på ESG-data, betyg, index och tillgängliga verktyg under de senaste fem åren, med bara en av tio som har sett en nedgång i standarder. Ändå ser förvaltare fortfarande gott om utrymme för förbättringar i ESG-verktyg, med nästan hälften (48%) som säger att de skulle dra nytta av mer noggrannhet, 42% av mer aktualitet och 41% av mer objektivitet i ESG-data.

 

ESG-faktorer viktiga

När de tillfrågades om att placera sina organisationer på ESG-spektrumet nedan, föll respondenterna i intervallet mellan 3 och 10, med de flesta på 6 eller högre, och flera på 10. Detta innebär att ESG-faktorer ses som önskvärda mål när de används i ett tiebreaker-sammanhang. De som placerade sig under 6 tenderade att ange förtroendeproblem som orsak. Denna grupp ansåg att ESG-faktorer endast bör beaktas i investeringsbeslut när det finns ekonomiska skäl för det.

esg

Metod

Den globala kvantitativa studien, av Morningstar Indexes och Morningstar Sustainalytics, inkluderade 500 globala tillgångsägare från 11 länder som representerar cirka 32,7 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning. De tillgångsägare som deltog var försäkringar, OCIO/multi-manager, family office och statliga investeringsfonder samt pensionsfonder. 64% av de tillfrågade förvaltar mer än 1 miljard dollar i tillgångar, 36% mer än 10 miljarder och 12% över 100 miljarder dollar.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar