Morningstar introducerar Medalist Rating för fonder

Morningstar Analyst Rating och Morningstar Quantitative Rating går samman för att bilda Morningstar Medalist Rating. Läs allt om detta nya, framåtblickande fondbetyg här.

Jeffrey Schumacher, CFA 2023-05-02 | 8:53
Facebook Twitter LinkedIn

medalist rating

 

Från och med den 2 maj 2023 kommer Morningstar att kombinera Morningstar Analyst Rating och Morningstar Quantitative Rating till ett enda, heltäckande, framåtblickande betyg: Morningstar Medalist Rating. Här nedan hittar du allt du behöver veta.

De olika betygen kan tilldelas på tre sätt: 

  • Direkt, genom analytiker; betyget tilldelas av Morningstars fondanalytiker baserat på en kvalitativ analys och värdebedömning av pelarna People, Process och Parent, där varje pelare får sin egen poäng (hög, över medel, medel, under medel, låg).
  • Direkt, via en algoritm; betyget tilldelas på basis av en självlärande algoritm som efterliknar analytikers beslutsfattande så mycket som möjligt och de olika pelarna People, Process och Parent tilldelas betyg baserat på ett kvantitativt tillvägagångssätt.
  • En hybrid; där betyget fastställs genom att överföra kvalitativt tilldelade poäng för de olika pelarna People, Process och/eller Parent till en relaterade fond där det är möjligt, eventuellt kompletterat med poäng för pelare baserat på den självlärande algoritmen för pelare där kvalitativa poäng saknas.

– Den underliggande metodiken för både den kvalitativa fondanalysen utförd av Morningstars fondanalytiker och metodiken för de algoritmiskt tilldelade betygen förändras inte, liksom den vanliga betygsskalan för guld, silver, brons, neutral och negativ och pelarpoängen Hög, Över medel, medel, under medel och låg.

- Den upphöjda "Q"-beteckningen för de algoritmiska fondbedömningarna försvinner, men finns kvar för de algoritmiska pelarpoängen.

– Nya datapunkter införs för att ge insikt i i vilken utsträckning fondbetyget drivs av ett analytikerbetyg eller av algoritmen.

Alla investerare som har tillgång till hela Morningstars ekosystem kommer omedelbart att dra nytta av detta nya betyg. Först och främst kommer Morningstar Medalist Rating att avsevärt förenkla processerna för att undersöka, välja och övervaka ett brett universum av investeringsprodukter.

Morningstars fondbetyg genom tiden

Sedan 1986 har Morningstars team för förvaltaranalys genomfört en oberoende, djupgående och framåtblickande kvalitativ analys som resulterar i analytikers värdebedömningar för aktiva och passiva fonder över hela världen, med målet att hjälpa investerare att fatta bättre investeringsbeslut. Under 2011 harmoniserade vi våra kvalitativa betyg globalt och introducerade Morningstar Analyst Rating, som återspeglar vår övertygelse om en fond.

2017 introducerade Morningstar Morningstar Quantitative Rating. Denna framåtblickande bedömning är baserad på en självlärande algoritm som använder en serie datapunkter för att efterlikna analytikers analys så nära som möjligt för de fonder som inte bevakas av fondanalytikerna.

Den 2 maj 2023 introduceras Morningstar Medalist Rating, som förenar det kvalitativa fondbetyget och den algoritmiska metoden i ett enda ratingsystem där betygen kan tilldelas på tre sätt: direkt av analytiker; direkt via en algoritm; eller via en hybridmetod. Metodiken bakom både de kvalitativa och kvantitativa framåtblickande fondbedömningarna förändras inte.

Varför denna förändring?

En viktig anledning till att Morningstar Medalist Rating introduceras är för att förenkla våra ratingsystem och öka skalbarheten av analytikernas analyser mot bakgrund av ett växande utbud av investeringsalternativ. Morningstar Medalist Rating kommer att ytterligare förenkla och harmonisera hur betyg visas, samtidigt som visionen hos Morningstars fondanalytiker bibehålls och stordriftsfördelarna med Morningstar Quantitative Rating till fullo utnyttjas. 

För närvarande finns det redan ett starkt ömsesidigt beroende mellan Morningstar Analyst Rating och Morningstar Quantitative Rating. Mer än 72% av fondbetygen som tilldelas baserat på Morningstar Quantitative Rating baseras på minst en pelarpoäng som tilldelas av en fondanalytiker. I huvudsak är Morningstar Quantitative Rating redan ett hybridsystem mellan kvalitativ och kvantitativ input.

De olika tillvägagångssätten

Direkt genom analytiker
Baserat på mer än två decennier av fondanalys, har Morningstars fondanalysteam definierat ett robust, djupgående och heltäckande ramverk för kvalitativ utvärdering av fonder som fokuserar på fondanalytikernas övertygelse om kvaliteten på förvaltarna (People), investeringsprocessen (Process) och fondhuset (Parent). Vår forskning visar att dessa pelare har den största förutsägelsekraften för alfapotentialen i en kostnadsstrategi och avgör den slutliga framgången för en fond.

Genom att subtrahera kostnaden från den uppskattade bruttoalfapotentialen på fondklassnivå kvarstår det förväntade nettoalfavärdet, vilket resulterar i en värdebedömning. Som ett resultat avgör både fondanalytikernas åsikter och kostnadsnivån det slutgiltiga framåtblickande betyget. Detta var tidigare Morningstar Analyst Rating, men det kommer att slås samman till Morningstar Medalist Rating från den 2 maj 2023. När en fond bedöms direkt av en analytiker kommer de att tilldela alla tre pelarpoängen baserat på kvalitativ forskning. Metodiken för vår kvalitativa fondanalys förändras dock inte.

Direkt, genom en algoritm
Morningstar introducerade en maskininlärningsmodell 2017 för att utöka vår framåtblickande täckning för fonder som inte granskas kvalitativt av en analytiker. För dessa fonder efterliknar modellen analytikers beslutsfattande så nära som möjligt och de tilldelas pelarpoäng för både People, Process och Parent, men baserat på ett kvantitativt tillvägagångssätt. Maskininlärningsmodellen är härledd från fondanalytikers arbete, med hänsyn till beslutsprocessen vid bedömning av fonder, tidigare analytikers beslut, och är utbildad att använda alla tillgängliga datapunkter för att komma fram till denna analys.

Denna modell används sedan för att bedöma fonder som inte bevakas av Morningstar-analytikerna. Tidigare har detta fullt algoritmiskt genererade betyg resulterat i ett Morningstar Quantitative Rating, men det kommer att slås samman till Morningstar Medalist Rating från och med den 2 maj 2023. När en fond bedöms direkt via algoritmen tilldelas alla tre pelarpoängen baserat på maskininlärningsmodellen. Metodiken för de algoritmiskt tilldelade betygen ändras dock inte. 

Hybrid
Inom nya Morningstar Medalist Rating överförs, där det är möjligt, de kvalitativa pelarpoängen som analytiker har tilldelat fonder som de bevakar till relaterade strategier som inte bevakas kvalitativt. Olika varianter av detta är möjligt.

Parent Pillar: när en fondanalytiker har tilldelat en kvalitativ pelarpoäng till ett fondhus (Parent pillar), gäller denna poäng för hela fondutbudet för den aktuella kapitalförvaltaren. Till exempel granskar Morningstars fondanalytiker olika fonder för fondhuset Robeco, där kapitalförvaltaren tilldelas en pelarpoäng för fondhuset över genomsnittet som en del av den kvalitativa analysen.

Denna pelarpoäng kommer även att inkluderas i bedömningen av alla Robeco-fonder som inte direkt bevakas av fondanalytiker. Fondhuspelarpoängen kommer därför att vara lika med den kvalitativa pelarpoängen för alla Robeco-fonder och ingen algoritmisk poäng kommer att tilldelas för pelaren Parent för Robeco-fonder. 

People Pillar: Morningstars fondbevakning sker på strateginivå. Strategier kan inkludera flera investeringsinstrument, till exempel en strategi som fondhuset inte bara erbjuder genom en fond med hemvist i Sverige, utan även genom en produkt som är registrerad i Amerika. När fondanalytiker bedömer en strategi som är hemmahörande i Sverige och som dessutom har en amerikansk motsvarighet som inte direkt bedöms av fondanalytikerna, då kommer den amerikanska varianten att ta över People-pelarpoängen från den kvalitativt bedömda Sverigevarianten. På så sätt får alla fonder som tillhör samma strategi samma People-pelarbetyg.

Dessutom får alla fonder som förvaltas av samma team, även om det är olika strategier (t.ex. en eurozon och en Europafond), samma People-pelarbetyg som den fond som bedöms kvalitativt. För passiva fonder får alla passiva fonder inom en tillgångsklass samma People-pelarpoäng som den passiva fonden som bedöms kvalitativt.

Process Pillar: Precis som med People-pelarens poäng ingår ett Processpelarpoäng i alla fonder som är anslutna till den kvalitativt bedömda fonden. För passiva strategier tilldelas alla passiva fonder som följer samma index som den kvalitativt bedömda passiva fonden samma processpoäng.

En specifik pelare - till exempel Process - kan tilldelas en pelarpoäng av en analytiker, direkt eller indirekt, eller av en algoritm, men inte av båda. Det är dock möjligt att de tre pelarna i ramverket dels indirekt tilldelas av analytiker, och dels av algoritmen. Till exempel kan en icke-analytikerbedömd fond indirekt ta över Parent-pelarens poäng när fondhuset bedöms kvalitativt, medan pelarpoängen People och Process erhålls via algoritmen.

För att förstå hur stor andel av Morningstar Medalist Rating som erhölls från kvalitativ forskning av Morningstars fondanalytiker, antingen direkt eller indirekt, och vilken del som kommer från algoritmen, introducerar Morningstar en ny datapunkt som kallas Analyst-Driven%. Denna datapunkt visar den viktade andelen pelarpoäng som tilldelats direkt eller indirekt, med hänsyn tagen till viktningen av pelarpoängen i bedömningsramen.

För aktivt förvaltade fonder har både pelarna People och Process en viktning på 45% vardera, vilket ger en viktning på 10% för People-poängen. När en fond bedöms direkt av analytiker kommer procenten för Analyst-Driven% att vara 100%. Om bara Parent- och Peoplepelaren antas blir andelen 55 %. Om detta hade varit en passiv strategi hade andelen varit 20%, eftersom både Parent- och Peoplepelaren har en viktning på 10% för passiva fonder.

Vad ändras?

Lanseringen av Morningstar Medalist Rating kommer inte att sammanfalla med någon förändring i metodiken för både vår kvalitativa fondanalys och den algoritmiska tilldelningen av betyg. Vi förväntar oss inga uppgraderingar eller nedgraderingar för tidigare analytikerbetyg eller kvantitativa betyg som ett resultat av lanseringen av Medalist Rating.

Den viktigaste förändringen gäller hur betygen visas på våra plattformar. Mer specifikt kommer namnen på datapunkterna att ändras från Morningstar Analyst Rating och Morningstar Quantitative Rating till Morningstar Medalist Rating.

Dessutom kommer det upphöjda "Q":et att tas bort från de olika betygsnivåerna – Guld, Silver, Brons, Neutral, Negativ – för alla fonder som för närvarande betygsätts av Morningstar Quantitative Rating. Det upphöjda "Q":et behålls dock på pelarnivå när pelarbetyget sätts via en algoritm.

Slutligen kommer två nya datapunkter att införas för att ge ytterligare insyn i hur betyg skapades. Den första datapunkten, kallad "Analyst Assigned %", indikerar i vilken utsträckning analytiker var involverade i att tilldela individuella pelarpoäng. Den andra datapunkten, "Data Availability %", anger i vilken utsträckning inmatningen av underliggande data var tillgänglig för den algoritmiska metoden för pelarbetyg vid den tidpunkt då betyget tilldelades. Båda datapunkterna kommer att vara tillgängliga för alla bedömda fonder.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jeffrey Schumacher, CFA  är fondanalytiker hos Morningstar i Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar