Kommer högavkastande obligationer ersätta aktier med hög utdelning?

Om ditt mål är att skapa en portfölj som genererar en stadig inkomst kan högavkastande obligationer vara en viktig komponent, men du bör vara medveten om riskerna på marknader med hög volatilitet.

Sara Silano 2023-05-15 | 12:59
Facebook Twitter LinkedIn

pengar i luften

Inkomstinvesteringar är tillbaka. Det är en tumregel på finansmarknaderna efter snabba räntehöjningar. Det råder ingen tvekan om att obligationer har blivit mer attraktiva under det senaste året, men kommer de att ersätta aktieutdelningar i investerarnas portföljer?

"I en miljö med hög volatilitet på grund av ökade recessionsrisker, lutar investerare ofta åt att öka portföljallokeringen till obligationer på bekostnad av aktierna. Högkvalitativa stats- och företagsobligationer ger generellt mer stabil avkastning, och de är den mest konventionella källan till diversifiering i detta sammanhang, säger Nicolò Bragazza, associerad portföljförvaltare för Morningstar Investment Management (MIM).

 

Men 2022 lärde vi oss att finansmarknaderna är mer komplicerade än vad som indikeras av den gamla tumregeln att aktier och statsobligationer alltid är negativt korrelerade.

"Alla obligationer är inte likadana, så det är viktigt att förstå vilka som är bäst lämpade i en miljö med hög volatilitet", säger Bragazza. Å ena sidan är högavkastande obligationer mest påverkade av volatilitet eftersom de är exponerade för kreditrisk. Å andra sidan har de en lägre känslighet för ränterisk, eftersom deras duration är lägre än för ett typiskt stats- eller företagsobligationsindex.

Vilken typ av obligationer är ett bättre val för en inkomstinvesterare?

”Om investerarens mål är inkomstgenerering kan högavkastande obligationer spela en nyckelroll i portföljen, men investerarna bör vara medvetna om risker på marknader med hög volatilitet. Inkomstinvesterare bör också titta på skulder på tillväxtmarknader, både i lokal och hård valuta”, förklarade Bragazza.

Högavkastande obligationer är företagsobligationer som betalar högre räntor än obligationer av investment-grade och som tenderar att ha lägre kreditvärdighet.

Obligationer på tillväxtmarknader erbjuder exponering mot statliga emittenter med olika riskprofiler i olika delar av världen och kan därför erbjuda attraktiva inkomstkällor, särskilt i jämförelse med utvecklade marknader.

Innan du investerar i obligationer på tillväxtmarknader bör du utvärdera risken, inklusive kredit- och valutarisker. 

CoCo Bonds är riskfyllda tillgångar

En annan tillgångsklass i obligationssegmentet som har rönt stor uppmärksamhet den senaste tiden och som introducerades i många portföljer för att generera intäkter i en negativ räntemiljö är CoCo (Contingent convertible) obligationer. De är skuldinstrument som i första hand emitteras av europeiska finansinstitut och som har ett specifikt lösenpris som, när de har brutits, kan omvandla obligationen till kapital eller aktier.

"Vi lärde oss från Credit Suisse-krisen att CoCo-obligationerna är riskabla tillgångar och investerare måste förstå deras risk- och avkastningsprofiler. Här kan konventionell visdom hjälpa oss: ju högre avkastning desto högre är risken, och detta bör vägas noggrant när portföljen konstrueras”, rådde Bragazza.

Glöm inte portföljdiversifiering

Högavkastande obligationer bör vara lämpliga för investerare vars mål är att generera höga inkomster, men de har dåliga diversifieringsegenskaper. "Det är inte ovanligt, särskilt i recessionsfaser, att observera att högavkastande obligationer tappar i värde samtidigt som aktier", sa Bragazza. "Men de kan också vara avgörande för att upprätthålla en viss grad av cyklisk exponering med en lägre beta än på de största aktiemarknaderna".

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar