Morningstars nya hållbarhetsbetyg

Genom att kombinera analys av 4500 enskilda börsföretag från Sustainalytics med Morningstars databas med fonders innehav, har vi beräknat Morningstar Sustainability Rating. Det nya fondbetyget visar hur schysta fondernas innehav är jämfört med andra fonder i samma kategori.

Jon Hale 2016-03-17 | 0:36
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar fokuserar på att skapa verktyg som hjälper investerare att fatta bra beslut för att nå sina sparmål. Under de senaste 30 åren har vi skapat bland annat våra fondbetyg, Morningstar Rating, fondkategorier och andra liknande hjälpmedel som Style Box och X-Ray.

 

Den här veckan börjar Morningstar att även sprida hållbarhetsbetyg på våra hemsidor och i kundlösningar. De ger investerare ett nytt sätt att granska och jämföra fonder, baserat på deras hållbarhetsprofil och en analys av i vilka börsföretag kapitalet är investerat.

 

Hållbarhet är viktigt för många människor idag. I fondbranschen används ofta förkortningen ESG (Environmental, Social, Governance) för att förtydliga att fokus ligger på både miljöhänsyn, behandling av anställda och kunder, samt ägarfrågor. Många fondsparare söker fonder med bättre beteende etiskt sett, samtidigt som både fondförvaltare och andra hoppas att ökat fokus på hållbarhet även ska ge högre avkastning.

 

Nya hållbarhetsbetyg

 

Hittills har fondsparare inte kunnat jämföra hållbarheten hos fonders innehav. Vissa fonder har kallats ”etiska och ett fåtal fonder har haft tydligt fokus på att enbart investera i de mest ansvarsfulla företagen i varje bransch, eller liknande. Utomlands kallas det sistnämnda ofta SRI (”Socially Responsible Investments”). Men två problem har återstått. Det första är att utbudet varit begränsat, så sparare kan ha haft svårt att hitta fonder som i övrigt passar deras behov. Det andra problemet att det är svårt att avgöra hur väl förvaltarna av etiska eller SRI-fonder lyckas hitta hållbara investeringar.

 

Information om fonders hållbarhet finns från 17 mars 2016 på varje fonds översikt. Senare kommer även möjligheter att söka och sortera fonderna baserat på hållbarhetsvärde och hållbarhetsbetyg.

 

Det nya hållbarhetsbetyget Morningstar Sustainability Rating hjälper fondsparare lösa båda problemen. Dels skapas en möjlighet att utvärdera fonder som kallas etiska/SRI. Dels analyserar Morningstar hållbarheten hos alla fonder som rapporterar sina innehav till oss, oavsett om de själva påstår att förvaltningen är etisk/SRI (globalt över 20.000 fonder), vilket ökar chansen att hitta de fonder som bäst passar investerarens behov.

 

Så här bestäms hållbarhetsbetygen

 

Morningstar Sustainability Rating mäter hur väl företagen som en fond har investerat i hanterar ESG-frågor och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarheten i verksamheten, jämfört med andra liknande fonder. Utgångspunkten är data om de enskilda börsföretagen från Sustainalytics, en av världens främsta specialister på att granska just ESG som idag har över hundra analytiker som täcker mer än 4500 börsföretag globalt. Ett villkor för att sätta betygen är att mer än 50 procent av fondens senast rapporterade innehav täcks av Sustainalytics utvärderingar.

 

Betygen sätts i två steg: Först beräknas fondens hållbarhetsvärde, som är ett kapitalvägt snitt av portföljens normaliserade ESG-betyg från Sustainalytics med avdrag för kontroverser som börsföretagen är inblandade i (mer detaljer om den exakta metodiken finns i metoddokumentet, länk ovan till höger). Normaliseringen innebär att genomsnittet i varje bransch räknas om till 50, vilket krävs för att ESG-betygen ska bli likvärdiga mellan branscher. Hållbarhetsvärdet svarar på frågan hur schysta fondens innehav är jämfört med alla andra fonder och ett värde över 50 betyder att innehaven i snitt är bättre än genomsnittet i respektive bransch.

 

Steg två görs första gången drygt en månad efter portföljdatum och innebär att fonderna sorteras i sin kategori och delas in i fem grupper enligt samma normalfördelning som den vanliga Morningstar Rating. De 10 procent som har högst hållbarhetsvärde hos den senast rapporterade portföljen får det högsta hållbarhetsbetygen 5 jordglobar. Följande 22,5% får betyg 4, 35% får betyg 3, 22,5% betyg 2 och de 10% fonder i kategorin som har lägst hållbarhetsvärde får 1 jordglob. Hållbarhetsbetyget svarar alltså på en helt annan fråga: Hur bra är fondens innehav enligt Sustainalytics jämfört med de andra fonderna i samma kategori.

 

Det betyder också att hållbarhetsbetyget ger ett tydligt svar på hur väl etiska/SRI-fonder lyckas att välja rätt investeringar. Men det betyder inte att en siffra 1-5 säger allt fondsparare behöver veta, tvärtom är hållbarhetsbetyget bara ett första steg för att bättre förstå vilka innehav fonder äger och hur riskabla de är. Fördelen jämfört med den information som har funnits tidigare är främst att metodiken är enhetlig för alla fonder och att resultaten därmed är jämförbara.

 

Begränsningar

 

Dock är det viktigt att komma ihåg begränsningarna i metodiken: En är att Morningstars beräkning av hållbarhetsvärde inte tar hänsyn till eller belönar negativa urval (till exempel att inte äga aktier i företag som tillverkar alkohol eller i företag som i sin verksamhet orsakar stora utsläpp av koldioxid). En annan begränsning är att en analys av en enskild portfölj inte kan mäta om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan på företagsledningen (vilket många SRI-förvaltare påstår att de gör). En tredje begränsning är att Sustainalytics främst täcker stora börsbolag, men få småbolag.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jon Hale

Jon Hale  chef över hållbarhetsanalys på Morningstar i USA. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar