2020: Ett år av nya rekord för europeiska hållbara fonder

2020 var ett exceptionellt år för ESG-fonder. På grund av ett ökat intresse för miljö-, social- och styrningsfrågor slog europeiska hållbara fonder nya rekord när det gäller inflöden, förvaltat kapital och produktutveckling.

Hortense Bioy, CFA 2021-02-10 | 11:46
Facebook Twitter LinkedIn

ESG funds

Under 2020 lockade hållbara och börshandlade fonder som var tillgängliga för europeiska investerare ett nettoinflöde på 233 miljarder euro, nästan dubbelt så mycket som 2019. Bara under det fjärde kvartalet drog hållbara fonder in nära 100 miljarder euro i nya flöden, vilket utgjorde 45 % av de totala europeiska fondflödena.

Vårt univers av hållbara fonder omfattar aktie-, ränte-, allokerings- och alternativfonder som anser sig ha ett primärt hållbarhetsmål och/eller använda bindande ESG-kriterier för sina investeringsval. Vi inkluderar inte fonder som endast använder exkludering av t.ex. kontroversiella vapen, tobak och termiskt kol, och vi inkluderar inte heller det växande antalet fonder som integrerar ESG-överväganden i sin traditionella investeringsprocess på ett icke-bindande sätt.

Fund flows

Flera faktorer kan förklara förra årets höga inflöden. Kommande regleringar inom området är en faktor, men investerare har också insett att ESG-fonder erbjuder jämförbara, eller i vissa fall till och med bättre resultat än konventionella fonder. Något som blev tydligt i samband med de stora utförsäljningarna under första kvartalet 2020 hänförliga till Covid-19. Pandemin har också påskyndat investerarnas intresse för hållbarhetsfrågor i allmänhet,och klimatförändringen i synnerhet. Det är kanske en av de få positiva sakerna vi kan ta med oss från pandemin.

Ökad medvetenhet om de risker och möjligheter som klimatomställningen skapar framgår av det faktum att klimatrelaterade fonder var bland dem med störst inflöden i fjol, medan högsta utsläpparna av koldioxid hade stora utflöden. Under det fjärde kvartalet landade sju fonder med klimatfokus bland de tio största fonderna när det gäller inflöden. S.k. Clean-techfonder gick i bräschen och var också var de stora vinnarna under 2020 när det gäller avkastning. De främsta fonderna avkastade mellan 100% och 200%, drivet av förväntningar om ökad långsiktig efterfrågan på alternativ energiutrustning.New funds

Hållbara fonder i Europa såg en aldrig skådad produktutvecklingsaktivitet förra året med 505 nya fondlanseringar under 2020. Kapitalförvaltare fortsatte att utöka utbudet av alternativ som finns tillgängliga för investerare när det gäller fondernas tillgångsslag, marknadsexponering och tema.

Medan breda ESG-fonder fortsatte att utgöra huvuddelen av nya produkter, stod fonder med en mer nischad inriktning för 13 % av nylanseringarna. Två tredjedelar av dessa är inriktade på klimatförändringar. Fonder som UBS (CH) IF Equities Global Climate Aware Fund och RobecoSAM Smart Energy Equities fond gör det möjligt för investerare att minska risken och/eller få exponering mot företag som kommer att dra nytta av, eller bidra till, övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Bland passiva fonder lanserades nio fonder som följer index baserade på anpassning till Parisavtalet, inklusive Lyxor S & P Global Developed Paris-Aligned Climate ETF och Franklin S & P 500 Paris Aligned Climate ETF. För att uppnå en klassificering som Paris-anpassad fond måste en fond investera i företag som minskar sina utsläpp med i genomsnitt 7% årligen, vilket är takten i utfasningen av fossila bränslen som anges i Parisavtalet. Fonden måste totalt ha en nivå av koldioxidutsläpp som ligger 50% under marknaden som helhet.

Andra hållbarhetsrelaterade teman som togs upp förra året var kön, smarta städer, havet och FN:s Hållbarhetsmål. Exempel på sådana fonder är RobecoSAM Global Gender Equality Impact Fund, Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) ETF, BNP Paribas Easy - ECPI Global ESG Blue Economy och NT Europe Sustainable Select SDG Index Fund.ESG funds

Att lansera nya fonder är inte det enda sättet kapitalförvaltare har reagerat på ökad efterfrågan från investerare för hållbara investeringsalternativ, man återanvänder också befintliga konventionella fonder. Det görs genom att ändra investeringsinriktningen och/eller investeringspolicyn för fonderna. I samband med förändringarna är det även vanligt att byta namn på fonden för att lyfta fondens nya profil och inriktning. Antalet fonder med ny inriktning slog nya rekord förra året och Morningstar identifierade 253 sådana fonder, varav 87% återspeglade förändringen genom en omprofilering av fonden som t.ex. namnbyte.

Det rekordstora antalet fondlanseringar och fonder med ny inriktning under 2020 förde det totala antalet europeiska hållbara fonder upp till 3.196 fonder.

På grund av rekordstora inflöden, fonder med ny inriktning och stigande finansmarknader, ökade förvaltat kapital i europeiska hållbara fonder med 52% förra året och utgjorde hela 1100 miljarder euro i slutet av december. Detta kan jämföras med en ökning med endast 3% av förvaltat kapital för hela det europeiska fonduniverset.Fund assets

Det växande intresset för ESG-frågor, som påskyndas av pandemin och även kommande regleringar kommer sannolikt att fortsätta att driva på efterfrågan på hållbara fonder i Europa. Vi förväntar oss att 2021 blir året då ESG verkligen kommer att utgöra huvudfåran. Det är troligt att förändringar i MIFID II kommer att uppmuntra större flöden från privatsparare till hållbara fonder eftersom finansiella rådgivare nu är juridiskt skyldiga att fråga en kund om deras hållbarhetspreferenser.

Read the European Sustainable Funds Landscape Report

Get my Copy

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar