Återblick på globala börsåret 2022

Här är årets resultat på aktiemarknaden och enskilda sektorer, och en jämförelse av marknadsvärdering mellan Europa och USA

Francesco Lavecchia 2023-01-05 | 17:55
Facebook Twitter LinkedIn

 värld

2022 kommer att bli ihågkommen som det värsta året på två decennier för globala aktiemarknader. Vi använde Morningstar-indexen för att titta på YTD-resultaten (i slutet av november) för de viktigaste geografiska marknaderna och sektorerna, och identifierade de bäst och sämst presterande. För att standardisera uppgifterna beräknade vi avkastningen för alla riktmärken i euro, ur en europeisk investerares perspektiv. Som ett resultat, om du läser detta från någon annanstans i världen, vänligen överväg inverkan av växelkursfluktuationer på resultaten.

Blandad utveckling på tillväxtmarknader

Morningstar EM Americas-index var det enda indexet som uppnådde en positiv utveckling (+4,77% i euro-termer) 2022, vilket gjorde det möjligt för det att överträffa genomsnittet på världsbörserna med mer än 15 procentenheter.

Det största bidraget till detta resultat kom från den brasilianska marknaden, som står för cirka 64% av det totala börsvärdet för regionens index och som steg med 26,6% (i euro-termer) under den betraktade perioden. Mexiko, som står för 24,3% av jämförelseindexets resultat, steg med 17%, medan Chile (som står för 6,5%) noterade det bästa resultatet genom att registrera +34%. Dessa resultat påverkas starkt av deprecieringen av euron gentemot regionens valutor. Under de senaste 11 månaderna har faktiskt euron tappat mer än 10% mot den mexikanska peson och den brasilianska realen, medan växelkursen för euro/chilenska peso har sjunkit med cirka 3 %.

Morningstar EM Europe-index drabbades av kollapsen på den ryska aktiemarknaden efter krigets utbrott i Ukraina (sedan dess har aktier noterade på ryska börser eliminerats från Morningstar-index). Den extraordinära utvecklingen på den turkiska marknaden, som fördubblade sitt börsvärde under den aktuella perioden (+156% i basvaluta), och som står för cirka 45% av indexets börsvärde, var inte tillräckligt för att stödja avkastningen av regionen.

Den negativa utvecklingen för det framväxande Asien beror på utvecklingen på de kinesiska, taiwanesiska och sydkoreanska börserna, som tillsammans står för cirka 70 % av börsvärdet i jämförelseindexet. I synnerhet kan de förluster som ackumulerats av de kinesiska börserna hänföras till svagheterna i konsumentcykliska sektorer och telekommunikationssektorer, som led av nedgången av internetföretag som Alibaba, Tencent och Baidu efter nya regler som införts av kommunistpartiet i Kina både när det gäller insyn i dessa företags verksamhet och antitrustbestämmelser. Avkastningen på framväxande Asien förvrängs endast något av eurons förstärkning mot de kinesiska, taiwanesiska och koreanska valutorna som uppskattas till cirka 3 %.

Hur presterade utvecklade marknader?

Morningstar US Market-index tappade i slutet av november cirka 7% (i euro). Detta resultat, som placerar företaget i en bättre position än Morningstar DM Europe (-10,73%), påverkades av deprecieringen av euron mot USD (cirka 5%). Faktum är att i basvaluta tappade den amerikanska marknaden mer än 15 %.

Den dåliga utvecklingen för teknik-, konsumentcykliska och telekomsektorerna tyngde resultatet av New York Stock Exchange, och i synnerhet den starka försäljningen som påverkade de så kallade FAANG-aktierna (Facebook, Apple, Amazon och Google, nu denominerade som Metaplattformar, Apple, Amazon.com och Alphabet).

Apple, Amazon.com och Alphabet, som tillsammans står för mer än 10% av indexets börsvärde, tappade 7,4%, 36% respektive 23% (i euro-termer). Dessa dåliga resultat kompenserades endast delvis av energisektorns starka resultat, en ökning med 87%, och den positiva avkastningen från sektorerna för hälsovård och defensiva konsumentvaror, som tillsammans representerar cirka 23% av indexets börsvärde.

De europeiska marknaderna led av den nedslående utvecklingen på vissa nordiska marknader som Tyskland, Sverige och Nederländerna, som står för ungefär en fjärdedel av börsvärdet för Morningstar DM Europe-index och som tappade 14%, 24% respektive 16%. Samtidigt var Medelhavsländerna, Storbritannien och Danmark bland de bäst presterande.

Japan påverkades negativt av den dåliga utvecklingen inom teknik-, konsumentcykliska och industrisektorer, som tillsammans står för mer än 55% av riktmärkets börsvärde. Morningstar Japan-index tappade cirka 10% (i euro-termer), men även i detta fall påverkades siffran av en appreciering på mer än 10% i växelkursen euro/yen (i basvaluta tappade indexet endast 0,95%).

Individuell sektorprestation

Bland de ekonomiska sektorerna vann energisektorn, långt före de defensiva sektorerna som samhällsnytta, konsumentskydd och hälsovård. Energiaktier utnyttjade de stigande olje- och naturgaspriserna, som steg 2022 till sina högsta nivåer under de senaste 10 åren. Defensiva aktier gynnades av försämringen av den globala makrobilden, där inflationstillväxten och rädslan för en lågkonjunktur fick investerare att söka skydd i marknadssegment som är mindre känsliga för konjunkturutvecklingen.

Längst ner i rankingen hittar vi telekomsektorn, som under 2022 blev hårt straffad av försäljningen som påverkade internetföretag, som Alphabet, Tencent och Meta Platforms, och multimediaplattformarnas innehåll som The Walt Disney, Netflix, och Comcast, som tappade 30%, 43% respektive 17%.

Konsumentcykliska sektorn och fastighetssektorerna gick också dåligt, med förluster på mellan 15% och 18%. Den förstnämnda påverkades av försäljningen som påverkade Amazon.com (-36%) och Tesla (-38%), som tillsammans står för cirka 20% av börsvärdet för Morningstar Global Consumer Cyclical-index. Den andra led av ränteuppgången, särskilt på den amerikanska marknaden som står för över 60% av indexets börsvärde.

Är marknaden billig eller dyr?

Att titta på antalet aktier som får 4 och 5 stjärnor (aktier betraktas som ett köp - grönt i diagrammet nedan) och antalet aktier med 1 eller 2 stjärnor (som anses vara sälj - röda) kan ge oss en ytterligare ledtråd om huruvida aktiemarknaden är billig eller dyr.

November var en positiv månad för marknaderna. Morningstar Global Markets-index, som återspeglar utvecklingen på de globala aktiemarknaderna, steg med 3,4% i euro.

Förra månaden minskade andelen aktier med 4 eller 5 stjärnor i hela vår databas (1 441 företag som omfattas av vårt team av aktieanalytiker) en betydande nedgång med 63% till 53%. Vi måste gå tillbaka till augusti i år för att se en liknande andel (52%) i antalet 5- och 4-stjärniga aktier. Den högsta andelen "billiga" aktier nåddes i september förra året med 67 %.

När det gäller aktier med 1 eller 2 stjärnor har andelen ökat från förra månaden från 12% till 16%. Generellt kan vi säga att, baserat på dessa siffror, är marknaden fortfarande relativt billig för 2023.

Förutom att veta om marknaden är billig eller dyr på nuvarande nivå, kan analysen av aktiebetygen hjälpa oss att lösa viktiga frågor. Den första är: är USA billigare eller dyrare än Europa? Och den andra är: inom vilken sektor kan vi hitta de bästa möjligheterna?

Europa billigare än USA

Diagrammet nedan visar tydligt att Europa är billigare än USA. I Europa nådde andelen 4- och 5-stjärniga aktier 62% i november jämfört med 47% i USA. Andelen 1- och 2-stjärniga aktier är också lägre i Europa jämfört med USA (10% mot 19%).

Vilka sektorer är billiga och dyra?

Om vi tittar på de två nästa graferna som visar andelen dyrare och billigaste sektorer kan vi komma till slutsatsen att energi- och konsumentdefensiven är något övervärderade (andelen dyra aktier inom dessa sektorer är 25% respektive 30%). Kommunikationstjänster, fastigheter och teknik är bland de billigare sektorerna (med en andel på 4 och 5 stjärnor på 71%, 71% respektive 66%)

Den här artikeln har skrivits tillsammans med Fernando Luque, redaktör för Morningstar Spanien

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Francesco Lavecchia

Francesco Lavecchia  è Research Editor di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar