Bästa investeringarna att äga under en lågkonjunktur

När ekonomin saktar ner presterar vissa tillgångar bättre än andra, men se upp med att ändra din portfölj för att parera nedgångar. 

Amy C. Arnott 2023-09-29 | 10:08
Facebook Twitter LinkedIn

Recession

Marknaden har förutsett en lågkonjunktur under en tid: Sedan juli 2022 har avkastningskurvan varit inverterad,vilket ofta har varit en föregångare till en lågkonjunktur; investerare satsar på att ekonomisk svaghet kommer att leda till lägre räntor för långa obligationer. Hittills har en lågkonjunktur inte inträffat. Den ekonomiska tillväxten har varit fortsatt stark, med generellt positiva resultatrapporter för företagen och arbetslösheten fortfarande nära historiskt låga nivåer.

Men även om en ekonomisk avmattning inte är nära förestående, kommer det att komma en så småningom. Ekonomin rör sig i cykler, med perioder av ekonomisk styrka följt av sammandragningar och vice versa. Historiskt sett har lågkonjunkturer (generellt definierat som minst två på varandra följande kvartal med avtagande tillväxt i bruttonationalprodukten) inträffat ungefär en gång vart femte till tionde år, även om tidslängden mellan lågkonjunkturperioder varierar.

Det är omöjligt att förutsäga tidpunkten för, eller hur djup, en potentiell lågkonjunktur blir. Och i många fall är det ofta bara tydligt att en lågkonjunktur har inträffat i efterhand, eller efter att marknaden redan har börjat reagera på en långsammare ekonomisk tillväxt.

Som sagt, att titta på vilka typer av investeringar som historiskt sett har klarat sig bäst under ekonomiska nedgångar kan hjälpa dig att begränsa en del av skadan. I den här artikeln kommer jag att titta på investeringar under en lågkonjunktur från flera vinklar, inklusive tillgångsklasser, faktorer och sektorer. (Obs: För det mesta av denna analys kommer jag att fokusera på de senaste fyra eller fem lågkonjunkturerna eftersom det är svårare att få fram data för tidigare perioder.)

Tillgångsklasser

Ur ett tillgångsklassperspektiv är aktier vanligtvis en av de värsta platserna att vara på under en lågkonjunktur. Anledningen är enkel: recessioner inträffar när det finns en nedgång i ekonomisk aktivitet, vilket vanligtvis åtföljs av svagare trender i intäkts- och vinsttillväxt. Eftersom företag ger mindre gynnsamma resultat blir deras aktiekurser vanligtvis lidande.

Som ett resultat hade aktier negativ avkastning i de flesta (men inte alla) tidigare lågkonjunkturer som går tillbaka till den stora depressionen. Några av de värsta resultaten var under den globala finanskrisen, då aktier tappade 24% på årsbasis mellan slutet av 2007 och mitten av 2009.

Total avkastning (%) per tillgångsklass

Rentabilidades por tipos de activo

Å andra sidan har obligationer varit det bästa stället att vara under de flesta tidigare lågkonjunkturer. Investerare söker ofta skydd i tillgångar med lägre risk under perioder av ekonomisk nedgång, vilket hjälper till att stödja obligationspriserna. Dessutom sänker Federal Reserve ofta räntorna i ett försök att stimulera ekonomisk tillväxt, vilket också resulterar i högre obligationspriser. På grund av deras högre känslighet för räntor har långa räntefonder historiskt sett klarat sig bäst under lågkonjunkturer, även om medellånga obligationer och kontanter också har varit ganska motståndskraftiga.

Guld har också varit en vinnande tillgångsklass under lågkonjunkturperioder, med positiv avkastning under de åtta senaste lågkonjunkturerna sedan 1993. Men den gula metallen hade en relativt anemisk uppvisning under lågkonjunkturen i början av 1980-talet och början av 1990-talet; avkastningen var negativ efter inflation.

Investeringsstil

Jag använde Morningstars amerikanska aktiefondkategorier som en proxy för att jämföra olika investeringsstilar. Som framgår av tabellen nedan har tillväxtaktier vanligtvis hållit emot bättre under lågkonjunktur. Företag som har tillväxtorienterade aktier har vanligtvis högre vinsttillväxt, renare balansräkningar och bättre lönsamhet – alla egenskaper som ofta hjälper dem att klara sig bättre än företag med billigare aktiekurser under en lågkonjunktur. Men tillväxtaktier har inte gått bra under varje lågkonjunktur. Tillväxtaktier drabbades hårt i IT-kraschen i början av 2000-talet, som sammanföll med en kort lågkonjunktur 2001.

Ur ett stilperspektiv har stort generellt varit bättre än litet under perioder av ekonomisk svaghet. Större företag tenderar att ha stabilare inkomster, diversifierad affärsverksamhet och de ekonomiska resurserna för att upprätthålla sin verksamhet även under lågkonjunkturer. Mindre företag, å andra sidan, kan vara starkt beroende av en enda bransch och har ofta färre finansiella reserver för att upprätthålla dem under lågkonjunkturer.

Total avkastning (%) per investeringsstil

Rentabilidades por estilos de inversión

Aktiekategorier

Aktiekategorier är ett annat sätt att undersöka drivkrafterna bakom aktiemarknadens avkastning. Kategorierna beskriver ytterligare egenskaper (utöver traditionella mätvärden som sektor, marknadsvärde och värde/tillväxt) som hjälper till att förklara investeringsförvaltningsstilar och resulterande resultatskillnader.

Eftersom aktiemarknadens avkastning i allmänhet är negativ under en lågkonjunktur, genererade ingen investeringskategori konsekvent positiv avkastning. Relativt sett har kvalitetskategorin historiskt sett klarat sig bäst under perioder av ekonomisk svaghet. Definitionerna för kvalitet varierar, men MSCI-indexet som jag använde för den här studien fokuserar på aktier som ger bra resultat på tre huvudmått: hög avkastning på eget kapital, stabil vinsttillväxt från år till år och låg finansiell hävstång.

Total avkastning (%) per aktiekategori

Rentabilidades por factores de inversión

 

Minimivolatilitetsfaktorn, som är utformad för att fånga aktier med lägre beta, volatilitet och idiosynkratisk risk, har klarat sig näst bäst, och utdelningsaktier har också hållit emot relativt bra.

På den negativa sidan har värdekategorin gått sämst under de flesta lågkonjunkturperioder med ganska bred marginal. (Obs: Detta riktmärke för denna kategori liknar de värdefondkategorier jag diskuterade ovan, men den har mer extrema prestationsegenskaper eftersom den har en mer uttalat värdetilt än den typiska värdefonden.) Värdekategorin tenderar att vara överviktad mot ekonomiskt känsliga sektorer, såsom basmaterial, konsumentcykliska och finansiellt. Detta är vanligtvis negativt, men det tidiga 1980-talets lågkonjunktur - en "stagflationsperiod" som innehöll trög tillväxt, hög inflation och hög arbetslöshet - var ett undantag. Värdekategorin gav den bästa avkastningen under den perioden.

Aktiesektorer

Ur ett sektorsperspektiv har hälsovård- och dagligvaruaktier varit de mest motståndskraftiga under perioder av ekonomisk svaghet. Det är inte lika lätt för konsumenter att dra ner på receptbelagda läkemedel, medicintekniska produkter eller grundläggande hushållsartiklar som konserver och pappershanddukar även om de känner effekterna av en svagare ekonomi.

På den negativa sidan har energi- och infrastruktur drabbats hårdast under de senaste lågkonjunkturerna. Företag inom dessa sektorer är mycket känsliga för svängningar i efterfrågan. Finans kan också drabbas under lågkonjunkturer på grund av stigande konkurser och krympande räntenettomarginaler.

Total avkastning (%) per sektor

Rentabilidades por sectores

Teknik- och kommunikationsaktier har en blandad historik. Under lågkonjunkturen 1990-91 mitt i Gulfkriget och oljeförsörjningsproblem höll kommunikations- och tekniksektorerna emot relativt bra, och teknikjättar som Microsoft MSFT, Apple AAPL och International Business Machines IBM fortsatte att generera tvåsiffrig avkastning. Efter att ha ökat under större delen av 1990-talet, sprack IT-bubblan till slut 2000, följt av en kort lågkonjunktur 2001. Eftersom värderingarna fortfarande var uppblåsta fram till lågkonjunkturen, led kommunikations- och tekniksektorerna de största förlusterna.

Betyder utsikterna till en hotande lågkonjunktur att du bör se över din portfölj? Nej. Faktum är att det vanligtvis är en dålig idé att göra förändringar i portföljen. Men precis som att vara mentalt förberedd för en tuff vintern kan hjälpa till att överleva den kyliga säsongen framöver, kan en undersökning över hur marknaden historiskt har presterat hjälpa dig att ställa rimliga förväntningar på hur dina innehav kan reagera om och när ekonomin försvagas.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Apple Inc228,18 USD-0,31Rating
International Business Machines Corp188,93 USD0,79Rating
Microsoft Corp439,97 USD-0,80Rating

About Author

Amy C. Arnott  Amy C. Arnott, CFA, is director of securities analysis for Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar